Najaarsnota 2019

Reserve

Staat van Reserves

01-01-2019

Resultaat vorig jaar

Storting

Onttrekking

31-12-2019

Bedragenx€1.000

Algemene Reserve

Vrije algemene reserve

7.220

189

44

-1.545

5.908

Weerstandsreserve

1.734

0

0

1.734

Bestemmingsreserves

Reserve Sociaal Domein

3.718

764

1.402

3.080

Landschapbasisplan

7

10

0

17

Cultuur-en Airborneactiviteiten

131

0

-45

86

Algemene uitkering

116

0

-21

95

Bestemde resultaten

23

-23

0

ICT

724

93

-305

513

Reserve MUP

293

0

-38

255

Onderhoud gebouwen

1.045

2.147

337

-185

3.334

Bedrijventerreinen

1.493

0

-100

1.393

Onderwijshuisvesting

1.342

0

-399

943

Wegenonderhoud

385

0

-346

39

MFC Doelum

76

0

-27

49

Herstelkosten sleuven/ lasgaten

25

0

0

25

Vervanging openb. verlichting

892

79

0

971

Kapitaallasten vastgoed

373

0

-21

352

Organisatieontwikkeling

100

0

-100

0

Totaalreserves

19.696

2.336

1.248

-4.556

18.723

In deze najaarsnota zijn een aantal toevoegingen c.q. onttrekkingen aan reserves gedaan. In onderstaande tabel ziet u het herziene verloop (begroot) van de reserves in 2019 na verwerking van de mutaties in deze najaarsnota.

Toelichting op de begrote toevoegingen en onttrekkingen (bedragen x € 1.000):

Weerstandsreserve

Per 1-1

1.734

Conform primitieve begroting

0

Per 31-12

1.734

Vrije algemene reserve

2019

2020

2021

Per 1-1

7.220

5.908

5.316

Terugstorting i.r.t. de in 2016 gevormde voorziening vertrekarrangement BOR (NJN 2016)

44

18

Resultaat 2018

189

Onderhoud wegen

-750

-750

Onderhoud groen

-150

-350

Co-financiering

-250

Voorziening voormalig personeel

-395

Prognose resultaat 2019 en 2020

0

183

399

Accres septembercirculaire 2019

0

307

432

Per 31-12

5.908

5.316

6.147

Sociaal Domein

2019

2020

2021

2022

2023

Per 1-1

3.718

3.080

2.736

2.596

2.466

Mutaties stand voorjaarsnota 2019

Toevoegingen

70

70

70

70

70

Onttrekkingen

-1.462

-316

-200

-200

0

Mutatie najaarsnota 2019

728

-38

-10

Septembercirculaire 2019

-34

Formatiebudget SD

60

-60

Incl. najaarsnota 2019

3080

2.736

2.596

2.466

2.536

Mutatie reserve SD
In juni bent u geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2019. Hierin hebben wij aangegeven dat wij een reservering voorstellen m.b.t. de extra ontvangen middelen Jeugd ten bedragen van € 728.000. In de septembercirculaire zijn deze middelen € 34.000 neerwaarts bijgesteld. Zie verder programma Algemene dekkingsmiddelen.Daarnaast willen wij de backoffice Sociaal domein voor een gedeelte uitbesteden. De implementatielasten die hierop betrekking hebben (2020 € 37.575; 2021 € 10.075) willen wij dekken uit de Reserve SD. Tenslotte wordt voorgesteld een gedeelte van het Investeringsplan SD 2017 - 2019 door te laten lopen in 2020.

In het raadsvoorstel van de begroting 2019 hebben wij u geïnformeerd, om te komen tot een sluitende begroting 2019,  dat er voor ons geen schotten zijn rondom het Sociaal Domein en dat het Sociaal Domein bijdraagt in de oplossing van het tekort. Dit betekent ook dat de reserve Sociaal domein uiterlijk bij de jaarrekening 2019 geïntegreerd gaat worden in de algemene - en/of weerstandsreserve. Bij de jaarrekening 2019 wordt u geïnformeerd op welke wijze het saldo van deze reserve verwerkt zal worden.

Landschapsbasisplan

Per 1-1

7

Conform primitieve begroting

0

2F

Storting i.v.m. subsidie (VJN 2019)

10

Per 31-12

17

Airborne-activiteiten

Per 1-1

131

2L

Airborne activiteiten (intentieverklaring vier Airborne gemeenten) (NJN 2016)

-45

Per 31-12

86

Reserve algemene uitkering

Per 1-1

116

1C

Combinatiefunctie (NJN 2016)

-36

1C

Combinatiefunctie (NJN 2019)

15

Per 31-12

95

Reserve bestemde resultaat

Per 1-1

23

2L

Vrijval reserve (VJN 19)

-23

Per 31-12

0

Reserve ICT

Per 1-1

724

Vervangingsinvesteringen ICT

-41

Taakstelling ICT (NJN 2017)

-100

Inzet VJN 2019

-152

3C

Mutatie investeringsplan

82

Per 31-12

513

Voor wat betreft het verloop van de reserve ICT wordt verwezen naar onderstaande tabel. Dit betekent dat er in 2023 nog een vrij besteedbare ruimte is van ongeveer € 443.000.

bedragen x 1.000

begin

mutatie 

eind

2019

724

-212

513

2020

513

2

514

2021

514

-12

502

2022

502

-60

443

Reserve MUP

Per 1-1

293

2E

Planning MUP (VJN 2017)

-32

2E

Planning MUP (NJN 2019)

-5

2E

Vrijval krediet Fietspad Fonteinallee-Noordberg N225 (zie toelichting krediet: stilgelegd in afwachting op ontwikkeling in het kader van de PAS-regeling en om de verwachte overschrijding van het deel Benedendorpsweg-Klingelbeekseweg op te vangen binnen het MUP)

6

Per 31-12

262

Reserve onderhoud gebouwen

Per 1-1

1.045

Vrijval t.g.v. gemeentehuis

37

Bestuursopdracht huisvesting gemeentelijke organisatie

-39

Resultaat jaarrekening 2018

2.147

Storing voorziening gebouwen

337

Groot onderhoud gebouwen

-183

Per 31-12

3.334

In de jaarrekening 2018 is de voorziening onderhoud gebouwen van 2.147.265 vrijgevallen. Dit is verwerkt in het resultaat van de jaarstukken. Conform het besluit bij de jaarstukken wordt dit bedrag toegevoegd aan de reserve gebouwen.
Door opheffing van de voorziening gebouwen wordt de dotatie aan de voorziening gebouwen van totaal € 337.000 afgeboekt en toegevoegd aan de reserve gebouwen.
In 2019 wordt voor groot onderhoud gebouwen een bedrag van € 183.000 begroot. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve ter dekking van deze uitgaven.

Reserve bedrijven terreinen

Per 1-1

1.493

2J

Uitgaven bedrijventreinen (VJN 2019)

- 100

Per 31-12

1.393

Reserve onderwijshuisvesting

Per 1-1 n.a.v. jaarstukken 2018

1.342

1B

Aanwending op basis van raadsvoorstel Doorwerth

-399

Per 31-12

943

Reserve wegenonderhoud

Per 1-1

385

5B

Groot onderhoud wegen (VJN 2019)

-346

Per 31-12

39

Reserve MFC Doelum

Per 1-1

76

Inzet voor incidentele lasten (NJN 2018)

-27

Per 31-12

49

Reserve herstelkosten sleuven en lasgaten

Per 1-1

25

5B

Mutaties

0

Per 31-12

25

Reserve vervangen openbare verlichting

Per 1-1

892

Mutaties

0

Storting 2019

79

Per 31-12

971

Reserve kapitaallasten vastgoed

Per 1-1

373

T.b.v. kapitaallasten concertzaal

-8

T.b.v. kunstgrasveld Wilhelmina sportpark na najaarsnota 2019

-13

Per 31-12

352

Reserve organisatieontwikkeling

Per 1-1

100

3C

Onttrekking

-100

Per 31-12

0

VJN = voorjaarsnota; NJN = najaarsnota; prim = primitieve begroting

ga terug