Najaarsnota 2019

Leeswijzer

Waarom een najaarsnota?

In de Financiële verordening is onder andere vastgelegd op welke manier uw raad de planning- & controlcyclus wil vormgeven. In artikel 4 van de financiële verordening is opgenomen dat het college de raad een nota aanbiedt op basis waarvan de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren kunnen worden bepaald. Op basis van deze najaarsnota worden de financiële kaders vastgesteld. De perspectiefnota behandelt de beleidsmatige kaders.

Opbouw najaarsnota

Deze najaarsnota bestaat uit een aantal onderdelen.

Voortgang activiteiten
In de najaarsnota geven wij de voortgang aan van de realisatie van deze activiteiten. Wij hebben daarbij een nieuwe werkwijze gehanteerd, waardoor gemakkelijker zichtbaar is of de realisatie volgens plan verloopt. We maken hierbij gebruik van één van de volgende tekens:
= conform plan
- wijkt af in negatieve zin
+wijkt af in positieve zin
In het geval van een negatieve/ positieve afwijking wordt een korte toelichting gegeven.

Ontwikkelingen bestaand beleid op hoofdlijnen
De tabel geeft een samenvatting van alle bijstellingen voortvloeiend uit deze najaarsnota.

Bijstellingen lopende begroting
In de najaarsnota legt het college verantwoording af over de eerste acht maanden van 2019 en brengt zij een aantal voor het lopende jaar actuele ontwikkelingen in beeld. Dit resulteert in het bijstellen van een aantal budgetten. Wij vragen u tijdens de raadsbehandeling in te stemmen met deze bijstellingen voor 2019 en de consequenties voor de komende jaren.

Investeringskredieten
Op basis van de financiële verordening rapporteren we de voortgang van de in de begroting goedgekeurde investeringen.
Zonodig vragen wij u toestemming voor (nieuwe) investeringskredieten.