Najaarsnota 2019

Prognose begroting 2019 - 2023

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Meerjarenbegroting na voorjaarsnota

193

-233

-155

-290

-393

Meicirculaire

-504

-562

-922

-1.732

-1.834

Meerjarenbegroting na Meicirculaire

-311

-795

-1.077

-2.022

-2.227

Bijstelling najaarsnota met resultaat

932

332

247

291

265

Meerjarenbegroting na najaarsnota

621

-463

-830

-1.731

-1.962

*) In de perspectiefnota hebben we voorgesteld om vanuit het voorzichtigheidsprincipe de kosten die gemoeid zijn met de oprichting van de Connectie nu te nemen en de terugverdienopgave niet meer in de begroting op te nemen. In de begroting 2020 leggen wij dit voorstel opnieuw aan u voor. Wanneer u conform besluit, heeft dit een nadeel van € 437.000 voor 2019 tot gevolg.
Dit betekent dat het verwachte resultaat voor 2019 uitkomt op € 184.000.

Voor een toelichting op de Meicirculaire verwijzen we u naar de raadsbrief Meicirculaire gemeentefonds 2019 (d.d. 12 juni 2019).