Najaarsnota 2019

Aanbieding

Renkum,

Aan de raad,

Inleiding

Voor u ligt de Najaarsnota 2019. Deze najaarsnota is een rapportage over de eerste acht maanden van het jaar. In deze tussentijdse rapportage melden wij recente mee- en tegenvallers ten opzichte van de Begroting 2019. Daarmee schetsen wij het financiële kader voor de Begroting 2020. Het beleidsmatige kader voor de Begroting 2020 is vastgelegd in de perspectiefnota die u in de raad van juni behandeld heeft.

Najaarsnota op hoofdlijnen

In deze najaarsnota geven wij een prognose van de uitkomsten van de Jaarstukken 2019. Verder scheppen we het financiële kader voor de meerjarenbegroting. Daarvoor actualiseren we de budgetten binnen het bestaande beleid. Ook rapporteren we over de voortgang van de invulling van de taakstellingen en melden we de voortgang van de geplande investeringen.
Meer informatie over de inhoud en de opbouw van de najaarsnota, vindt u in de leeswijzer.

Uitgangspunten

Bij de samenstelling van de meerjarenbegroting gelden de volgende uitgangspunten:

  • In voorgaande jaren was het uitgangspunt dat het bestaande gemeentelijke voorzieningenniveau, met inachtneming van hetgeen door de gemeenteraad is besloten, in de meerjarenbegroting gehandhaafd bleef. Ook wanneer sprake was van bijstellingen of ombuigingen werd steeds gepoogd het niveau zoveel mogelijk te handhaven.
  • Gezien de situatie waarin de gemeente zich momenteel bevindt (bezuinigingen, ombuigingen e.d.) kan echter niet uitgesloten worden dat in voorkomende gevallen het voorzieningenniveau afgebouwd moet worden.
  • Om het voorzieningenniveau te kunnen handhaven, is een stelpost opgenomen voor de jaarlijkse indexering voor loon- en prijsstijgingen. De omvang van deze stelpost is gelijk aan de trendmatige verhoging van gemeentelijke belastingen plus de nominale groei van de Algemene uitkering.
  • De vervangingsinvesteringen, die noodzakelijk zijn om bedrijfsmiddelen op een adequaat kwaliteitsniveau te kunnen handhaven, zijn meegenomen in de berekeningen.
  • Wij streven naar kostendekkende tarieven voor gemeentelijke heffingen en leges.
  • In de meerjarenbegroting is een jaarlijkse stelpost voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 165.000.
  • De (meerjaren)begroting dient sluitend te zijn.