Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

03 Organisatie

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

3A. Dienstverlening

6

15

15

15

15

3B. Dorpsgericht werken

4

4

4

4

3C. Organisatie en bedrijfsvoering

190

-1

-1

-1

-1

3D. Huisvesting / Gemeentehuis

18

105

52

56

51

Hieronder volgt een toelichting per product.