Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

2N. Afvalverwijdering en -verwerking

2N. Afvalverwijdering en -verwerking

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Afvalbegroting 2019

-105

Afvalbegroting 2020

-355

-355

-355

-355

Afvalstoffenheffing

355

355

355

355

Voorziening Afvalstoffenheffing

105

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

Totaal resultaat

0

0

0

0

0

Afvalbegroting 2019
Binnen de afvalbegroting lopen we tegen een aantal tegenvallers aan in 2019. In totaal gaat het om een bedrag van € 162.000 aan grote tegenvallers. Hieronder volgt een opsomming:

  • Doordat de indexeringen voor man- en wagenuren hoger zijn dan vooraf is in ingeschat zijn de kosten van inzameling van afval en het onderhoud aan de installaties hoger. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van zo'n € 68.000.
  • De vergoeding voor vermarkt kunststof blijft achter bij de verwachting. Dit als gevolg van een afnemende markt voor gerecycled kunststof. Naar verwachting wordt € 34.000 minder aan inkomsten verwacht. Daarnaast is via Midwaste (een coöperatieve vereniging van dertien regionale afval- en reinigingsbedrijven), na een Europese aanbesteding, vanaf 2019 een nieuw verwerkingscontract voor PMD in de markt gezet. Hierdoor zijn de kosten van het verwerken van PMD hoger dan voorgaande jaren. De verwerkingskosten stijgen daardoor met ongeveer € 35.000.
  • De opbrengst van oud papier is drastisch gedaald waardoor van een budgetneutrale papierinzameling geen sprake meer is. Hierdoor ontstaat een tekort van € 25.000.

Tegenover deze tegenvallers staan ook enkele meevallers.In totaal gaat het om zo'n €57.000 aan meevallers.

  • Er is minder inzet nodig voor sanctioneren op verkeerd aanbieden van afval, minder onderzoek verricht, en wordt er minder verbrandingsbelasting betaald dan vooraf rekening mee is gehouden.

Per saldo ontstaat hierdoor voor het jaar 2019 een tekort van ongeveer € 105.000 op de afvalbegroting. Wij stellen voor dit tekort in 2019 op te vangen uit de Voorziening afvalstoffenheffing.

Afvalbegroting 2020 en verder
De kosten van afvalinzameling- en verwerking stijgen vanaf 2020. De belangrijkste oorzaken van de kostenstijging zijn:

  • Loon- en prijsstijgingen: de kosten van de afvalinzameling stijgen mee met de CBS- en NEA index. Hierdoor ontstaat een prijsstijging van ongeveer € 71.500
  • Verbranding restafval: vanaf 2020 geldt een nieuw verwerkingscontract voor restafval. Dit heeft tot gevolg dat de kosten stijgen met € 116.000
  • Minder vergoeding PMD: vanaf 2020 ontvangen gemeenten een vergoeding voor de hoeveelheid ingezameld PMD. Dit is anders dan de huidige vergoeding op basis van daadwerkelijk gerecycled kunststof. De vergoeding is hierdoor lager maar wel beter in te schatten. De nieuwe systematiek levert naar verwachting € 73.746 minder opbrengst op.
  • Daling opbrengst oud papier: als gevolg van spanningen op de wereldmarkt is de opbrengst van oud papier extreem laag. Dit betekent dat hierdoor een tekort van € 81.000 ontstaat.

Per saldo ontstaat hierdoor voor de jaren 2020 en verder een tekort van ongeveer € 355.000 op de afvalbegroting. Wij stellen voor dit tekort op te vangen door de Afvalstoffenheffing met dit bedrag te vergroten.
In de Begroting 2020 stellen we een aantal maatregelen voor om een verhoging van de Afvalstoffenheffing te beperken.