Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

3D. Huisvesting / Gemeentehuis

3D. Huisvesting / Gemeentehuis

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling budget gemeentehuis

18

105

102

106

101

Saldo van baten en lasten

18

105

102

106

101

Mutatie reserve

Inzet vrijval gemeentehuis voor onderhoudsvoorziening

0

-50

-50

-50

Totaal resultaat

18

105

52

56

51

Bijstelling budget gemeentehuis
Bij het gemeentehuis stonden een aantal stelposten. Deze zijn komen te vervallen. Verder heeft er een actualisatie van een aantal  budgetten plaatsgevonden en dat heeft tot deze voordelen geleid.
Vanaf 2021 wordt van dit voordeel van € 50.000 geserveerd voor de onderhoudsvoorziening. Verwacht wordt dat in 2020 een meerjarenonderhoudsplan gebouwen wordt vastgesteld. Dit is dan inclusief duurzaamheidsmaatregelen. Hiervoor zijn deze extra middelen voor nodig.