Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

2A. Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet

2A. Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Aankoop en verkoop Moviera

333

Gebiedsvisie Klingelbeek

-25

-35

Resultaat project 3b4

94

Saldo van baten en lasten

402

-35

0

0

0

Totaal resultaat

402

-35

0

0

0

Gebiedsvisie Klingelbeek
Gezien de gewenste transities van de bedrijventerreinen de Hes en de Klingelbeek is het nodig om een gebiedsvisie hiervoor op te stellen. Het deel de Hes wordt betaald door de initiatiefnemer, het deel Klingelbeek wordt betaald uit de opbrengst van de grondexploitatie van de gemeente (zie Perspectiefnota). De geraamde kosten bestaan uit externe advieskosten en ambtelijke begeleiding. We starten dit najaar. Inwoners, grondeigenaren en bedrijven worden hierbij actief betrokken. Het project en dus ook de kosten lopen door in 2020. Wij hopen in de loop van 2020 het resultaat aan u ter vaststelling aan te bieden.

Resultaat project 3B4
Door een gunstige markt is het projectonderdeel 3B4 zuid met een hogere opbrengst verkocht dan in de begroting rekening mee is gehouden. Het is nog niet helemaal zeker of de opbrengst in 2019 valt, dat hangt af van bezwaren op de omgevingsvergunning. De overdracht is gekoppeld aan een onherroepelijke omgevingsvergunning.
In de najaarsnota van 2018 is toegezegd dat de resterende kosten voor de aanpak van Renkum centrum (€ 95.000) uit dit extra resultaat worden betaald. Daarnaast moeten er nog kosten worden gemaakt om de onderdelen 3B4 zuid, 3B4 noord en 3B af te ronden. Er blijft ongeveer € 94.000 aan extra resultaat over.

Verkoop Moviera

Verkoopresultaat 11-9-2019 (inclusief vergoeding historische kosten ad €50.000,-)

 1.197.541

Nabetaling Moviera bij verkrijging onh. omgevingsvergunning (verwacht 2021)

     128.000

Gemaakte kosten, peildatum ondertekening exploitatieovereenkomst 26-8-2019

     125.000

Aftrek vennootschapsbelasting (VPB) 25%  1)

     236.135

Netto resultaat

     708.406

Al geraamd in de voorjaarsnota 2019

     375.000

Voordeel in de najaarsnota

     333.406

1) Het is voorlopig onduidelijk of de Belastingdienst dit in rekening zal brengen.
Adviseur BDO vindt het verdedigbaar om te stellen dat sprake is van normaal vermogensbeheer en aldus geen sprake is van een onderneming, maar benadrukt dat de Belastingdienst hierover mogelijk een andere mening toegedaan kan zijn en zich op het standpunt stelt dat sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer en derhalve van een onderneming. Het handelen met voorkennis waarbij tevens het bestemmingsplan wordt gewijzigd kan mogelijk worden gekwantificeerd als onderneming.