Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

02 Omgeving

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

2A. Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet

402

-35

2B. Wonen

1

2C. Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen

10

2D. Omgevingsvergunning

4

-3

-3

-3

-3

2L. Kunst, cultuur en cultuurhistorie

2

11

11

11

11

2M. Water en riolering

60

2N. Afvalverwijdering en -verwerking

2P. Wegen, straten en pleinen

10

10

10

10

10

Hieronder volgt een toelichting per product.