Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

4A. Algemene uitkering

-224

-16

-16

-16

-16

4B. Belastingen

20

20

20

20

20

4C. Overige algemene dekkingsmiddelen

114

82

139

173

126

4D Onvoorzien

165

Hieronder volgt een toelichting per product.