Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

4A. Algemene uitkering

4A. Algemene uitkering

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Lagere algemene uitkering door hogere WOZ-waarde

-25

-16

-16

-16

-16

Septembercirculaire 2019

-199

Saldo van baten en lasten

-224

-16

-16

-16

-16

Totaal resultaat

-224

-16

-16

-16

-16

Lagere algemene uitkering door hogere WOZ-waarde (areaal ontwikkeling)
Als gevolg van areaal ontwikkeling neemt de WOZ-waarde toe. Omdat de WOZ-waarde een maatstaf is in de verdeling van de algemene uitkering daalt de algemene uitkering.

Septembercirculaire 2019
Het accres 2019 is nadeliger, ten opzichte van de meicirculaire 2019 gaat er € 218 miljoen af. Dat komt door lagere rijksuitgaven dan de raming op het gebied van infrastructuur en defensie. De daling van het accres is vooralsnog eenmalig omdat genoemde investeringswerken worden doorgeschoven naar volgende jaren. Dit resulteert in een nadeel van € 337.000

In de septembercirculaire 2019 zijn de nieuwe ramingen verwerkt van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Daarnaast zijn de aantallen van de maatstaven geactualiseerd. Een belangrijk positief effect hiervan is de maatstaf re-integratie klassiek (€ 64.000). Verder zijn er nog veel andere maatstaven gemuteerd die zowel positief als negatief zijn. Totaal is het voordeel voor 2019 € 168.000

Verder is er nog een nadeel van € 30.000 voor overige mutaties die via de uitkeringsfactor worden verdeeld.