Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

4C. Overige algemene dekkingsmiddelen

4C. Overige algemene dekkingsmiddelen

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Beëindiging huur Rabobank (P. Bruggemanlaan 33)

18

18

18

18

Opheffen stelposten vastgoed

12

12

12

12

12

Renteresultaat

72

120

110

143

97

Septembercirculaire 2019

7

Uitstel invulling taakstelling vastgoed

-69

-68

Vrijval stelpost loon- en prijscompensatie

92

Saldo van baten en lasten

114

82

139

173

126

Totaal resultaat

114

82

139

173

126

Beëindiging huur Rabobank (P. Bruggemanlaan 33)
Per 31-12-2019 is de huur van de Bruggemanlaan 33 opgezegd. Per saldo staat dit pand in de begroting voor een bedrag van € 18.000. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 2020 een voordeel ontstaat in de begroting.

Opheffen stelposten Vastgoed
Bij gronden/panden algemeen staat in de begroting een stelpost van 12.000. Voor deze stelpost zijn geen concrete plannen en kunnen dus worden opgeheven.

Renteresultaat
Als gevolg van de lage rente en vertraging bij investeringen kunnen de rentelasten worden verlaagd.

Uitstel invulling taakstelling vastgoed
In de voorjaarsnota is de taakstelling vastgoed ingevuld naar aanleiding van verkoop van 't Klooster Renkum. Deze verkoop zal pas worden geëffectueerd op moment dat de bestemmingsplanprocedure is doorlopen. Dit zal naar verwachting in 2021 zijn.