Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

4D Onvoorzien

4D Onvoorzien

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Vrijval stelpost onvoorzien

165

Saldo van baten en lasten

165

0

0

0

0

Totaal resultaat

165

0

0

0

0

Vrijval stelpost onvoorzien
Tot op heden is geen aanspraak gedaan op de stelpost onvoorzien. Om deze reden kan deze vrijvallen.