Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

1 Transformatie Sociaal Domein

1 Transformatie Sociaal Domein

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Backoffice Sociaal domein

-38

-10

Incidentele aanvulling formatiebudget SD 2020

60

-60

Transformatiegeld sociaal domein 2019

30

15

15

15

Saldo van baten en lasten

90

-98

5

15

15

Mutatie reserve

Backoffice Sociaal domein

0

38

10

Incidentele aanvulling formatiebudget SD 2020

-60

60

Septembercirculaire 2019

34

Totaal resultaat

64

0

15

15

15

Backoffice Sociaal domein

De backoffice taken voor jeugd en Wmo worden extern belegd bij een gespecialiseerde partij. We doen dit om de kwaliteit van deze taken te vergroten en de kwetsbaarheid van onze organisatie te verminderen. Naast het kwalitatieve voordeel, levert uitbesteding - na incidentele implementatiekosten - een structureel financieel voordeel op.

Transformatiegeld sociaal domein
Dit is in dit jaar (en eerdere jaren) een 'stelpost' geweest. Nu zijn we zover dat deze kosten grotendeels causaal aan de producten binnen de programma's zijn toegewezen. Door deze wijziging blijft er een structureel bedrag van € 6.000 beschikbaar voor resterende kosten (indien deze zich voordoen).  

Incidentele aanvulling formatiebudget SD 2020
Om de uitvoeringscapaciteit bij WMO adequaat in te vullen en kosten te besparen, transformeren we capaciteit inhuur naar vaste formatie. We lossen dit grotendeels binnen bestaande formatie op. Dat lukt in 2020 incidenteel niet voor omvang 60k. Hiervoor willen we budget investeringsagenda 2019 voor gebruiken nu hiervoor ruimte is.

Septembercirculaire 2019
In de voorjaarsnota zijn de extra middelen voor Jeugd gereserveerd t.g.v. de Reserve SD. In de septembercirculaire zijn deze middelen € 34.000 neerwaarts bijgesteld. Zie verder programma Algemene dekkingsmiddelen.