Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

Bijstellingen Neutraal

In het voorgaande onderdeel zijn financiële bijstellingen met een resultaat weergegeven. Daarnaast zijn in deze najaarsnota een aantal verschuivingen verwerkt die per saldo neutraal zijn. We geven deze separaat weer waardoor het gemakkelijker zichtbaar is welke bijstellingen het resultaat beïnvloeden en welke dat niet doen.
De verschuivingen die per saldo neutraal zijn, zijn in de volgende tabel weergegeven:

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

01 Samenleving

46

44

-93

-90

1A. Renkum voor Elkaar

-1

-1

-1

-1

1B. Onderwijs

-40

106

-30

-27

1C. Sport en bewegen

124

-24

-24

-24

1E. Zorg en Veiligheid

-13

-13

-13

-13

1G. Integratie en participatie nieuwkomers

-5

-5

-5

-5

1J. Inkomensvoorziening

-19

-19

-19

-19

02 Omgeving

-65

-65

-65

-65

2K. Recreatie en toerisme

1

1

1

1

2L. Kunst, cultuur en cultuurhistorie

-39

-39

-39

-39

2O. Groenonderhoud

13

13

13

13

2P. Wegen, straten en pleinen

-38

-38

-38

-38

2Q. Bos en natuurbeheer

-3

-3

-3

-3

03 Organisatie

-132

-198

-196

-201

3C. Organisatie en bedrijfsvoering

33

-31

-31

-31

3D. Huisvesting / Gemeentehuis

-164

-167

-165

-170

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

150

219

354

355

4C. Overige algemene dekkingsmiddelen

150

219

354

355

Totaal

0

0

0

0

Kostenverdeelstaat
Jaarlijks wordt in de voorbereiding van de begroting voor het volgende jaar de kostenverdeling geactualiseerd. Binnen de kostenverdeling worden de kosten van de teams toegerekend aan de producten binnen de programma’s. De kosten van de teams worden voornamelijk verdeeld op basis van begrote urenbesteding aan de diverse producten.
Actualisatie van de urenverdeling heeft tot gevolg dat er verschuivingen optreden van de personeelslasten die aan de diverse producten worden toegerekend. Deze verschuivingen zijn per saldo neutraal en worden in de volgende tabel weergegeven:

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

01 Samenleving

3

3

3

3

1A. Renkum voor Elkaar

12

12

12

12

1B. Onderwijs

-1

-1

-1

-1

1C. Sport en bewegen

-58

-58

-58

-58

1D. Gezondheid

-11

-11

-11

-11

1E. Zorg en Veiligheid

675

675

675

675

1F. Minima

-42

-42

-42

-42

1G. Integratie en participatie nieuwkomers

124

124

124

124

1H. Maatwerkvoorzieningen Jeugd

21

21

21

21

1I. Maatwerkvoorzieningen Wmo

-625

-625

-625

-625

1J. Inkomensvoorziening

-94

-94

-94

-94

02 Omgeving

-108

-81

-73

-73

2A. Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet

-117

-117

-117

-117

2B. Wonen

118

118

118

118

2C. Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen

44

44

44

44

2D. Omgevingsvergunning

-5

-5

-5

-5

2E. Verkeer

77

78

78

78

2F. Landschap, natuur en landgoederen

-21

-21

-21

-21

2G. Milieu en duurzaamheid

19

19

19

19

2H. Energie en klimaat

-17

-17

-17

-17

2I. Dierenwelzijn

12

12

12

12

2J. Ondernemen en bedrijvigheid

-17

-17

-17

-17

2K. Recreatie en toerisme

-1

-1

-1

-1

2L. Kunst, cultuur en cultuurhistorie

115

115

115

115

2M. Water en riolering

-18

-17

-16

-16

2N. Afvalverwijdering en -verwerking

4

4

4

4

2O. Groenonderhoud

-179

-141

-136

-136

2P. Wegen, straten en pleinen

-109

-123

-122

-122

2Q. Bos en natuurbeheer

-12

-11

-11

-11

03 Organisatie

454

454

454

454

3A. Dienstverlening

-61

-61

-61

-61

3B. Dorpsgericht werken

4

4

4

4

3C. Organisatie en bedrijfsvoering

545

545

545

545

3D. Huisvesting / Gemeentehuis

-11

-11

-11

-11

3F. Goed bestuur

-23

-23

-23

-23

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

99

73

64

65

4C. Overige algemene dekkingsmiddelen

99

73

64

65

Overhead

-448

-448

-448

-448

Overhead

-448

-448

-448

-448

Totaal

0

0

0

0