Najaarsnota 2019

03 Organisatie

3C. Organisatie en bedrijfsvoering

3C. Organisatie en bedrijfsvoering

We ronden de visie op de organisatie af
We vertalen het Koersplan en het perspectief op de organisatie naar een visie waarin we de benodigde organisatie, inclusief cultuur, beschrijven. In deze visie worden ook nieuwe punten, zoals het dorpsgericht werken, uit het coalitieakkoord opgenomen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

-

In algemene zin ligt de organisatieontwikkeling op koers. Gezien de beperkte capaciteit en het vele extra werk dat o.a. door het perspectiefnotatraject moest gebeuren levert dit wel een continue spanning op. Waarbij het risico op "overvragen" van de organisatie is toegenomen. Om voldoende tempo te kunnen maken is het noodzakelijk om keuzes te maken en te prioriteren in het reguliere werk. Zodat voldoende capaciteit beschikbaar is om de gewenste ontwikkelingen te realiseren.

We ronden de visie op de organisatie af
Op basis van de (vastgestelde) visie stellen we een ontwikkeltraject op waarin we beschrijven op welke manier we de organisatie worden die we moeten zijn. We zorgen ervoor dat medewerkers begeleid en ondersteund worden om de juiste kennis en competenties te verwerven, en ook de verantwoordelijkheden en middelen krijgen die passen bij hun taken. De uitvoering van (beleid)ondersteunende taken wordt hier op afgestemd.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

In het najaar 2019 is het Concernplan 2020 e.v. en het strategische personeelsplanning klaar. Het Concernplan wordt vervolgens vertaald naar teamplannen. Deze plannen geven richting en concrete invulling aan de ontwikkelopgaven waar de organisatie voor staat.

We verbeteren onze bedrijfsvoering
In samenhang met de organisatieontwikkeling, gaan we aan de slag met een aantal (meer korte termijn) projecten gericht op het verbeteren van onze bedrijfsvoering. Op basis van een overzicht van de vraagstukken en knelpunten met betrekking tot de bedrijfsvoering, prioriteren we de benodigde projecten en gaan we ermee aan de slag.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

+

In de verbetering van de bedrijfsvoering wordt de eerste prioriteit gelegd op de basis op orde brengen. Het implementeren van het nieuwe financiële systeem, inrichten van inkoop- en aanbestedingsproces en contractenbeheer zijn hier voorbeelden van.

We zorgen dat goede stuurinformatie beschikbaar is
We hebben betrouwbare en relevante stuurinformatie nodig om te kunnen volgen waar we mee bezig zijn, te leren en gefundeerde beslissingen te nemen. We richten onze systemen daarom zo in dat we de juiste stuurinformatie ontsluiten en structureel tot onze beschikking hebben.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

-

-

=

=

Met het nieuwe financiële systeem
(1-1-2020) is betere standaard managementinformatie beschikbaar. Investeringen in de huidige financiële rapportages hebben dan ook beperkt plaatsgevonden. Wel is de stuur-informatie op het gebied van personeel (budget, ziekteverzuim, inhuur) verbeterd. Deze is echter nog niet eenvoudig uit de systemen te halen. Die ontwikkeling zal in 2020 verder plaatsvinden

We investeren in informatiebeveiliging
We zorgen ervoor dat de privacy van onze inwoners beschermd is. We zetten in op het borgen en verhogen van de informatieveiligheid en verdere professionalisering van de informatiebeveiligingsfunctie in de organisatie. We conformeren ons aan de geldende normen voor overheidsorganisaties (Baseline Informatiebeveiliging Overheid).Hierbij zijn alle organisatieonderdelen betrokken.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

+

In 2019 zijn diverse maatregelen getroffen zodat wordt voldaan aan de minimale wettelijke normen. In het najaar 2019 wordt de actualisatie van het informatiebeveiligingsbeleid afgerond.