Najaarsnota 2019

03 Organisatie

3A. Dienstverlening

3A. Dienstverlening

We voeren de aanbevelingen uit die uit het doelmatigheidsonderzoek van burgerzaken zijn gekomen
Naar aanleiding van het doelmatigheidsonderzoek gaan we aan de slag met:

  • Het optimaliseren van de kwaliteit van de persoonsgegevens, zodat we aan de wettelijke normen blijven voldoen.
  • Het verschuiven van de werkzaamheden tussen de verschillende functieniveaus van medewerkers.
  • De scholing van medewerkers om de benodigde kennis te kunnen blijven waarborgen.
  • Het optimaliseren van de voor burgerzaken specifieke vakapplicaties.

Hieronder worden de actiepunten apart behandeld:

We voeren de aanbevelingen uit die uit het doelmatigheidsonderzoek van burgerzaken zijn gekomen
Naar aanleiding van het doelmatigheidsonderzoek gaan we aan de slag met:
Het optimaliseren van de kwaliteit van de persoonsgegevens, zodat we aan de wettelijke normen blijven voldoen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

We voeren de aanbevelingen uit die uit het doelmatigheidsonderzoek van burgerzaken zijn gekomen
Naar aanleiding van het doelmatigheidsonderzoek gaan we aan de slag met:
Het verschuiven van de werkzaamheden tussen de verschillende functieniveaus van medewerkers.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

We voeren de aanbevelingen uit die uit het doelmatigheidsonderzoek van burgerzaken zijn gekomen
Naar aanleiding van het doelmatigheidsonderzoek gaan we aan de slag met:
De scholing van medewerkers om de benodigde kennis te kunnen blijven waarborgen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

We voeren de aanbevelingen uit die uit het doelmatigheidsonderzoek van burgerzaken zijn gekomen
Naar aanleiding van het doelmatigheidsonderzoek gaan we aan de slag met:
Het optimaliseren van de voor burgerzaken specifieke vakapplicaties.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

-

-

-

-

Het optimaliseren van vakapplicaties moet nog plaatsvinden. Vertraging door de vele verkiezingen en capaciteit bij ICT. Dit start dit najaar. Risico op minder efficiënt werken en ten koste van de kwaliteit.

We implementeren gastvrijheid in onze dienstverlening richting inwoners en ondernemers
Vanuit het uitgangspunt gastvrijheid, organiseren we organisatiebreed inspiratiesessies zodat onze gastvrijheid meetbaar verbeterd wordt.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Eenvoudige verbeterpunten zijn direct doorgevoerd (bloembakken bij deur, koffieautomaat in wachtruimte, naambordjes bij balie burgerzaken).
Aspecten die de hele organisatie raken en die een verandering van cultuur vragen wordt meegenomen in de organisatie ontwikkeling.

We stellen servicenormen voor onze dienstverlening vast
We stellen servicenormen op drie dimensies vast, namelijk: doorlooptijd, deskundigheid en bejegening.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

=

=

Vanwege bezuinigingsvoorstellen is de capaciteit voor dienstverlening verminderd waardoor dit pas in 2020 wordt gerealiseerd.

We stellen servicenormen voor onze dienstverlening vast

We ontwikkelen stuurinformatie over de servicenormen, zodat we onze dienstverlening kunnen bijsturen om te kunnen blijven voldoen aan onze doelen wat betreft dienstverlening.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

=

=

Op dit moment ontwikkelen wij een basisset aan stuurinformatie voor de kanalen balie, website, telefonie. Op het moment dat wij gaan werken met Servicenormen ontwikkelen wij daarvoor ook stuurinformatie.

We passen de toegang tot de gemeente aan de behoeften van inwoners
We gaan op afspraak werken voor de producten van burgerzaken. Tijdens de overgangsperiode blijft nog een dagdeel vrije inloop mogelijk.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Vanaf 2020 zal alleen nog op afspraak gewerkt worden zie de begroting 2020.

We passen de toegang tot de gemeente aan de behoeften van inwoners
We verruimen de wekelijkse avondopenstelling tot 20.00 uur.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

-

=

-

=

Er wordt beperkt gebruik gemaakt van de verruimde openingstijd.
Vanaf 2020 zal de verruiming weer teruggedraaid worden.

We maken goede afspraken met onze partners waar we een deel van onze dienstverlening aan hebben uitbesteed
Wij zijn verantwoordelijk voor een goede dienstverlening richting onze inwoners en ondernemers, juist ook als we deze hebben uitbesteed aan onze samenwerkingspartners. We maken daarom goede werk- en serviceafspraken met de ODRA en De Connectie om een goede dienstverlening te waarborgen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

De dienstverlening van de ODRA loopt over het algemeen goed.
Er blijven natuurlijk altijd verbeterpunten in de samenwerking.

De dienstverlening van de Connectie loopt op veel onderdelen goed. Echter nog niet op alle onderdelen. Hierover worden afspraken gemaakt en acties uitgezet. In 2020 zullen nadere servicenormen met de Connectie worden afgesproken die ook gemonitord kunnen worden.

We passen (de dienstverlening via) onze website aan
We zorgen ervoor dat onze website voldoet aan de gestelde toegankelijkheidseisen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

-

-

=

-

D.m.v. een tool is er inzage in toegankelijkheid van de website. Eenvoudige verbeteringen zijn aangebracht. Enkele verbeteringen vragen een organisatiebrede aanpak. We voldoen om dit moment nog niet aan alle wettelijke eisen van toegankelijkheid en hebben nog geen toegankelijkheidsverklaring. We zorgen ervoor dat we voor 31-12-2019 de toegankelijkheidsverklaring op orde hebben.

We passen (de dienstverlening via) onze website aan
We breiden onze digitale dienstverlening uit met acht e-diensten.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

In 2019 gerealiseerd:

  • WOZ-bezwaar
  • Bezwaar gemeentelijke belastingen
  • Automatische incasso belastingen
  • Snelreactie formulier belastingen
  • Melding voorgenomen huwelijk/partnerschap (offline gehaald i.v.m. benodigde dubbele handtekening. Is technisch nu niet mogelijk)

Nog in ontwikkeling

  • Huisnummer wijzigingen

Algemeen contactformulier