Najaarsnota 2019

03 Organisatie

3F. Goed bestuur

3F. Goed bestuur

De gemeenteraad evalueert de raadsontmoetingen (in het kader van het gemoderniseerd vergaderstelsel)
Sinds mei 2018 is ons vergaderstelsel gemoderniseerd. Met de introductie van raadsontmoetingen nodigt de raad actief inwoners uit hun ideeën, voorstellen en ergernissen met hem te delen. Deze wijze van vergaderen wordt in 2019 voortgezet. De raad evalueert het gemoderniseerde vergaderstelsel in juli 2019. Bij deze evaluatie worden inwoners betrokken.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Het vergaderstelsel is geëvalueerd. Het rapport is 8 mei 2019 toegelicht in een raadsontmoeting en 11 juni 2019 besproken in de raadscommissie.
In november 2019 worden naar verwachting aangepaste raadsregelingen aan de raad voorgelegd. De aanbevelingen uit het evaluatierapport zijn hierin verwerkt.

De gemeenteraad gaat aan de slag met de raadsthema’s gemeenschappelijke regelingen en omgevingswet
In september 2018 hebben de raads- en commissieleden en het college samen onderwerpen benoemd die door de raad actief gaat oppakken. Voor 2019 zijn dit de thema’s: grip op gemeenschappelijke regeling en de omgevingswet (het inwonersperspectief). Een aantal raads- en commissieleden werkt deze onderwerpen uit voor een raadsdebat, waarbij ze nadrukkelijk inwoners betrekken.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

De RTA Grip op gemeenschappelijke regelingen deelt eind 2019 haar bevindingen met de raad. De RTA Omgevingswet heeft haar bevindingen gedeeld met de raad en haar advies luidde om een nieuwe RTA Omgevingswet te starten met het inwonerssperspectief als focus. Deze RTA is in september van start gegaan met haar werkzaamheden.

De gemeenteraad evalueert het functioneren van de Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie ondersteunt de raad bij zijn controlerende taak door o.a. onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid. In het kader van het doorlopend verbeteren van de werkwijze van de raad, evalueren we het functioneren van de Rekenkamercommissie.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

De Rekenkamercommissie is geëvalueerd door de rekeningcommissie. De bevindingen van de evaluatie zijn verwerkt in een raadsvoorstel dat de raad op 29 mei 2019 heeft vastgesteld.

De gemeenteraad evalueert het coalitieakkoord Zes Dorpen, Eén Renkum
Om te bezien of we nog op koers zijn wat betreft onze ambities voor de periode 2018-2022, evalueert de raad halverwege de raadsperiode het coalitieakkoord. In het vierde kwartaal van 2019 wordt hiervoor een procesvoorstel voorgelegd aan de raad.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

-

-

=

=

Wordt in 2020 opgepakt.

De gemeenteraad en het college evalueren de Besturingsfilosofie Renkum
In 2014 heeft de raad de Besturingsfilosofie Renkum en de bijbehorende Notitie (Intergemeentelijke) Samenwerking Georganiseerd vastgesteld. Hoewel er ook een uitvoeringsplan zou worden opgesteld, is deze er uiteindelijk niet gekomen. Het college en de raad gaan gezamenlijk de besturingsfilosofie evalueren, waarbij de nadruk ligt op wat er wel is gedaan en wat we nog steeds doen met de besturingsfilosofie.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

In het Fractievoorzittersoverleg van 27 februari 2019 is hierover het volgende afgesproken: "De Besturingsfilosofie maakt onderdeel uit van de ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn (organisatieontwikkeling en Perspectiefnota). De evaluatie van de Besturingsfilosofie wordt gefaseerd opgepakt. Voor nu een parallel lopend evaluatie proces opstarten, is niet aan de orde. Deep Democracy kan een interessante werkvorm zijn waarop de evaluatie kan worden opgepakt."
Tijdens de heidag van 4 oktober a.s. krijgen raads- en commissieleden en college een workshop Deep Democracy.