Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

01 Samenleving

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

1 Transformatie Sociaal Domein

64

15

15

15

1A. Renkum voor Elkaar

67

1B. Onderwijs

-65

-75

-80

-80

-80

1C. Sport en bewegen

59

51

52

51

66

1D. Gezondheid

53

1E. Zorg en Veiligheid

-14

-5

-5

-5

-5

1F. Minima

4

1G. Integratie en participatie nieuwkomers

1H. Maatwerkvoorzieningen Jeugd

3

3

3

3

3

1I. Maatwerkvoorzieningen Wmo

-111

58

31

38

48

1J. Inkomensvoorziening

94

108

Hieronder volgt een toelichting per product.