Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

1J. Inkomensvoorziening

1J. Inkomensvoorziening

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijzondere bijstand

25

Definitief budget en verwachte realisatie BUIG 2019

82

Septembercirculaire 2019

-14

Voorlopig budget BUIG 2020

108

Saldo van baten en lasten

94

108

0

0

0

Totaal resultaat

94

108

0

0

0

Bijzondere bijstand
Voorgesteld wordt om € 25.000 incidenteel af te ramen van het budget Bijzondere bijstand. De daling in uitgaven die in 2018 is ingezet lijkt zich in 2019 voort te zetten.

Definitief budget en verwachte realisatie BUIG 2019
De Rijksbijdrage voor 2019 is definitief vastgesteld op € 8.160.000. Dit levert een voordeel  van € 73.000 op ten aanzien van de nadere voorlopige vaststelling, zoals die was verwerkt in de voorjaarsnota. Door deze correctie daalt de omvang van het verwachte tekort en daarmee de omvang van een mogelijke Vangnetuitkering Participatiewet 2019. De verwachting is dat deze omstreeks de € 100.000 zal komen te liggen, een nadeel van € 88.000 ten opzichte van de voorjaarsnota. Op basis van de huidige realisatie gaan wij uit van een daling van de lasten, de uitgaven aan uitkeringen, wat een voordeel van € 97.000 oplevert.

Voorlopig budget BUIG 2020
De voorlopige Rijksbijdrage voor 2020 is vastgesteld op € 8.259.588. Dit is een verhoging van
€ 148.000 ten opzichte van de raming van 2020. Bij een gelijkblijvende realisatie komen wij in 2020 niet in aanmerking voor een Vangnetuitkering omdat het tekort onder de grens van 7,5% zal blijven. Ten opzichte van de eerdere prognose voor 2020 zoals die is meegenomen in de begroting levert dit een nadeel op van € 40.000 die als baten uit een aanvraag Vangnetuitkering 2020 geraamd was.

Septembercirculaire 2019
Dit betreft een correctie van de verwerkte loon- en prijscompensatie ten gunste van het budget Participatie; WSW en Participatie; re-integratie onderdeel nieuwe doelgroepen.