Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

1I. Maatwerkvoorzieningen Wmo

1I. Maatwerkvoorzieningen Wmo

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Doelgroepenvervoer; afrekening 2016 - 2018

-62

Doelgroepenvervoer; gewijzigd MJB

-10

-11

-16

-18

-22

Inhuur Coach SD 2020

22

Inhuur expertise leerlingenvervoer investeringsplan SD

27

PGB Wmo begeleiding

-46

Taxivervooer voor leerlingen

70

70

70

70

70

Wmo Begeleiding ZIN < 2019

-36

Wmo Ondersteuning thuis ZIN

-45

Zelfstandig reizen leerlingenvervoer

-9

-23

-23

-15

Saldo van baten en lasten

-111

58

31

38

48

Totaal resultaat

-111

58

31

38

48

Doelgroepenvervoer; gewijzigd MJB
Op grond van de zienswijzen zijn er kleine aanpassingen doorgevoerd in de begroting van de BVO DRAN. Dat levert een structureel nadeel op.

Doelgroepenvervoer; Afrekening 2016-2018.
In de jaarrekening 2018 hebben we u aangegeven dat de definitieve afrekeningen v.w.b. het doelgroepenvervoer 2016, 2017 en 2018 nog moet plaatsvinden. In september heeft binnen de BVO DRAN bestuurlijk besluitvorming plaatsgevonden  over deze afrekeningen. Nu kan finale afrekening plaatsvinden met de gemeenten. Op basis van de bestuurlijk voorliggende cijfers zal dit voor Renkum leiden tot een nadeel van ongeveer € 62.000 ten opzichte van de raming bij de jaarrekening 2018. Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door afrekeningen van diverse kleine posten (€ 14.000), de verdeling van een vordering van de provincie (€ 12.000) en de definitieve afrekening van 2017 op basis van het nieuwe verdeelmodel (36.000). Op basis van de eind facturering van deze boekjaren kan ook de in de jaarrekening genoemde afrekening van de BTW plaatsvinden. Bij de jaarrekening 2019 zullen wij u rapporteren wat hiervan het definitief resultaat zal zijn.  

Inhuur Coach SD 2020
In de voorjaarsnota hadden we rekening gehouden met de inzet van een extra coach. Deze ingehuurde coach zal instromen in de vaste formatie zodat het geserveerde budget voor 2020 niet noodzakelijk is.

Inhuur expertise leerlingenvervoer investeringsplan SD
De tijdelijke inhuur expertise leerlingenvervoer is beëindigd. Dat levert een incidenteel voordeel op.

PGB Wmo begeleiding
Wij hebben te maken met een nadeel, omdat wij vorig jaar te fors afgeraamd hebben in het kader van het PGB vanwege de verwachte ontwikkeling in de uitgaven. Om de uitgaven op het gebied van het PGB beter te kunnen beheersen nemen wij maatregelen om de tarieven naar beneden bij te kunnen stellen.

Taxivervoer voor leerlingen
De raming voor het leerlingenvervoer is bijgesteld op basis van het feitelijke huidige gebruik. Dat levert een structureel voordeel op.

Wmo Begeleiding ZIN < 2019
Wij hebben te maken met een nadeel vanwege een volumeontwikkeling die doorzet. Om de uitgaven op het gebied van begeleiding in natura beter te kunnen beheersen nemen wij maatregelen in het afschalen van gespecialiseerde begeleiding naar reguliere begeleiding en in het naar beneden bijstellen van het tarief voor gespecialiseerde begeleiding bij de inwerkingtreding van de nieuwe aanbesteding per 1-07-2020.

Wmo ondersteuning thuis; zorg in natura
Wij hebben te maken met een incidenteel nadeel vanwege een volumeontwikkeling die zich, naar verwachting, voordoet vanwege het in werking treden van het abonnementstarief-light per 2019. Om de uitgaven op het gebied van ondersteuning thuis beter te kunnen beheersen, zetten wij onder andere in op de ontwikkeling van een algemene voorziening die wij kunnen maximeren.

Zelfstandig reizen leerlingenvervoer
Dit wordt ingezet om meer jeugdigen te leren zelfstandig te reizen. Eerder viel dit budget onder inhuur expertise leerlingenvervoer.