Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

1B. Onderwijs

1B. Onderwijs

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Externe inhuur onderwijshuisvesting

10

Extra budget OAB inkomst

13

Extra budget OAB uitgaaf

-13

OZB onderwijsgebouwen

-40

-40

-40

-40

-40

Verhoogde Inzet combinatiefuncties

-40

-40

-40

-40

-40

Verzekering onderwijsgebouwen

5

5

Saldo van baten en lasten

-65

-75

-80

-80

-80

Totaal resultaat

-65

-75

-80

-80

-80

Externe inhuur onderwijshuisvesting
Er wordt in 2019 minder beroep wordt gedaan op externe expertise.

Extra budget OAB
Op basis van informatie van het landelijke beleidsinformatiepunt Gemeentelijke Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB), wordt verwacht dat we in 2019€ 13.000,- meer uitgekeerd krijgen dan op de voorlopige toekenningsbeschikking. Dit heeft te maken met enkele technische aanpassingen die het CBS heeft uitgevoerd in de indicator op basis waarvan het OAB budget berekend wordt.

OZB onderwijsgebouwen
Het structurele budget van € 100.000 is niet langer voldoende om de kosten van OZB voor schoolgebouwen te dekken. De gemeente hoort op basis van wetgeving de ozb aanslagen te bekostigen. Schoolbesturen sturen niet altijd declaraties in hetzelfde kalenderjaar. Daarnaast is er door nieuwbouw een hogere grondslag om de OZB op te baseren. Er is dit kalenderjaar voor € 140.000 rechtmatig vergoed. Dit is reden om het budget structureel met € 40.000 te verhogen.

Verhoogde Inzet combinatiefuncties
Zie de uitleg bij product 1C. Sport en bewegen.

Verzekering onderwijsgebouwen
Gebaseerd op de verzekeringspremie 2019 is er naar verwachting over 2019 en 2020 een voordeel te melden van € 5.000. Vanaf 2021 ontstaat er een nieuwe situatie als de school in Doorwerth is gerealiseerd en verzekerd moet worden.