Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

1G. Integratie en participatie nieuwkomers

1G. Integratie en participatie nieuwkomers

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Veranderopgave inburgering

82

-17

-30

-30

Veranderopgave inburgering mutatie inkomsten

-82

17

30

30

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

Totaal resultaat

0

0

0

0

0

Veranderopgave inburgering
Inzet rijksmiddelen voor taalverhoging en tijdelijke inzet van expertise voor inburgering en participatie binnen de veranderopgave.