Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

1A. Renkum voor Elkaar

1A. Renkum voor Elkaar

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Afwikkeling wmo ontmoetingspunt 2018

12

Mantelzorg

55

Regionaal transformatieplan jeugd

-25

-17

Regionaal transformatieplan jeugd inkomst

25

17

Saldo van baten en lasten

67

0

0

0

0

Totaal resultaat

67

0

0

0

0

Afwikkeling wmo ontmoetingspunt 2018
Het Schild heeft vanuit het Wmo-beleid een aantal jaren subsidie gekregen voor activiteiten in het kader van ontmoeting. In 2018 is dit verstrekt voor activiteiten van het Schild als dorpssteunpunt/open tafel, die zich richten op kwetsbare inwoners van Wolfheze en andere kernen van de gemeente.  
Het Schild heeft in 2018 wegens organisatorische perikelen geen activiteiten in het kader van ontmoeting uitgevoerd. De subsidie die aan het Schild is verstrekt is door de organisatie terugbetaald.

Mantelzorg
Het mantelzorgcompliment is met ingang van 2019 afgeschaft. Daarvoor is de plaats komt mantelzorgondersteuning op maat. In de eerste helft van 2019 zijn gesprekken met mantelzorgers gevoerd en is een enquête gehouden onder mantelzorgers, om te achterhalen waar de vragen en knelpunten liggen. Aan de hand van die informatie is een voorstel ontwikkeld voor mantelzorgondersteuning op maat. Deze ondersteuning wordt door Renkum voor Elkaar met ingang van 1 september uitgevoerd.
Het budget dat nog op de begroting stond voor het mantelzorgcompliment wordt in 2019 door de geschetste ontwikkelingen maar gedeeltelijk uitgegeven.

Regionaal transformatieplan jeugd
De Jeugdwet is drie jaar na de invoering door het rijk geëvalueerd. De landelijke evaluatie laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever stelsel nog niet gerealiseerd is. De afgelopen periode is daarom gekeken wat er nodig is om het wel te laten slagen. Het landelijk actieprogramma “Zorg voor de Jeugd” is hiervan het resultaat. De middelen worden samen met de andere regiogemeentes ingezet op een viertal lijnen;
1) versterken lokale teams;
2) transformatie specialistische ambulante jeugdhulp;
3) transformatie op verblijf;
4) complexe scheidingen.