Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

1C. Sport en bewegen

1C. Sport en bewegen

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Afwikkeling subsidie RZC 2018

1

Investering kunstgrasveld

23

1

1

1

1

Legionella preventie

8

8

8

8

8

Reddingsbrigade

3

3

2

17

Verhoogde Inzet combinatiefuncties

55

55

21

19

19

Zwembad de Oorsprong

Saldo van baten en lasten

86

66

32

30

44

Mutatie reserve

Investering kunstgrasveld reserve

-13

Verhoogde Inzet combinatiefuncties

-15

-15

19

21

21

Totaal resultaat

59

51

52

51

66

Afwikkeling subsidie RZC 2018
De vaststelling van de subsidie is lager dan de verlening.

Investering kunstgrasveld en mutatie reserve
Door uitstel van realisatie kunstgrasveld op sportpark Wilhelmina van 2018 naar 2019 gaat de afschrijving een half jaar later in. Dekking vanuit de reserve wordt dan ook de helft lager dan begroot. Dit levert in 2019 per saldo een voordeel op van € 10.000.

Legionella preventie
Bij gebouwen waar douches aanwezig zijn, worden naast de wekelijkse spoelacties, jaarlijks de keerkleppen gecontroleerd en zo nodig vervangen. Ook wordt jaarlijks een monstername per gebouw gedaan.

Reddingsbrigade
De Reddingsbrigade stopt per 2020 met haar activiteiten. Dat betekent dat een bedrag van afgerond €24.000 vrijvalt. In de Perspectiefnota is al rekening gehouden met beperking van de subsidie met €7.000. Onderdeel van dekkingsplan 2020 en verder. Daarnaast is er rekening te houden met de voorgenomen afbouw van subsidie aan het zwembad Oosterbeek vanaf 2020. Deze wordt ten opzichte van de Perspectiefnota met 1 jaar uitgesteld, hierdoor ontstaat een nadeel van €14.000 over 2020 tot en met 2022. Per saldo resteert er een extra voordeel van € 3.000 over 2020 tot en met 2022 en € 17.000 vanaf 2023.

Verhoogde Inzet combinatiefuncties
Op basis van de toegekende middelen voor de Brede regeling combinatiefuncties is er meer beschikbaar om de formatie aan combinatiefuncties sport en cultuur in te vullen. Dit betekent ook dat de reserve algemene uitkering onderdeel combinatiefuncties een ander verloop kent. Een gedeelte van de combinatiefunctie wordt via product onderwijs (1B) gerealiseerd. Om die toegenomen formatie te bekostigen is daar cofinanciering toegevoegd aan product onderwijs.