Najaarsnota 2019

Investeringskredieten

Krediet afval

Omschrijving

Begroting

Realisatie

Restant

Kliko's

671

611

60

Ondergrondse containers

614

596

19

Extra aanpassingen (afval)

84

45

39

Totaal

1.369

1.251

118

Maatregelen invoering Afvalbeleidsplan 2016-2020

  • Als onderdeel van de uitvoering van het afvalbeleidsplan 2016-2020 zijn alle laagbouw huishoudens voorzien van kliko’s voor zowel restafval als gft+etensresten. Daarnaast is binnen het krediet rekening gehouden met het leveren van extra papierkliko’s aan inwoners die daar om gevraagd hebben.
  • De komende periode wordt in Rijn en Veluwe nogmaals de mogelijkheid tot het aanvragen van een papierkliko onder de aandacht gebracht. De inzameling met kliko’s is niet alleen minder belastend voor de beladers maar bovendien wordt met de papierkliko meer papier en karton ingezameld. De inzameling met de kliko zorgt ervoor dat er minder papier verwaaid waardoor er minder zwerfafval op straat terecht komt.
  • Voor hoogbouwbewoners zijn op verschillende plaatsen ondergrondse containers voor restafval geplaatst. Binnen het project zijn in totaal 48 extra ondergrondse containers geplaatst. Op 7 locaties staan semi-ondergrondse containers. Dit omdat op die locaties het onmogelijk is om een container ondergronds aan te leggen (door de aanwezigheid van bomen en/of de aanwezigheid van ondergrondse infrastructuur). Samen met de in het verleden geplaatste ondergrondse containers, telt de gemeente Renkum 87 containers voor hoogbouwbewoners.

Extra aanpassingen hoogbouw (afval)

  • In het afvalbeleidsplan (2016-2020) is rekening gehouden met extra voorzieningen om afvalscheiding bij hoogbouw te stimuleren. Het betreft maatregelen die het voor de bewoners makkelijker maken om het huishoudelijk afval te scheiden en om het aanbieden van afval buiten de ophaaldagen te voorkomen.
  • Op drie hoogbouwlocaties (Van Wassenaersheuvel Oosterbeek, Koningsberg Doorwerth en Dorpsstraat Renkum) is een pilot voor de inzameling van gft+e met speciale gekoelde verzamelcontainers gehouden. Deze pilot krijgt geen vervolg. Wel wordt een nieuwe pilot opgestart met een ander type container die in de openbare ruimte wordt geplaatst.

Uitgangspunt van de pilot is dat minimaal 50% van de bewoners van een hoogbouwcomplex bereid is om voor het gft+e gebruik te maken van de nieuwe container. Deze mogelijkheid wordt dit najaar gecommuniceerd via Rijn en Veluwe. Het restant van het krediet wordt hiervoor aangewend. Naar verwachting kunnen er 10 containers geplaatst worden. Blijkt na evaluatie dat deze pilot succesvol is dan wordt om een aanvullend krediet gevraagd om meer containers te plaatsen.  

  • Aan de Richtersweg in Doorwerth zijn de ondergrondse containers voor restafval voorzien van een vriendelijke aankleding met als doel het verminderen van het aantal bijplaatsingen. Uit ervaring bij andere gemeenten blijkt dat deze maatregel vaak succesvol is. Dit is vooralsnog ook in Doorwerth het geval. Hierbij speelt ook de inzet van de Schone Buurt Coach een belangrijke rol.
  • Op enkele locaties wordt nog een inworpverkleiner aangebracht op openbare prullenbakken. De ervaring leert dat dit een bijdrage levert aan het voorkomen van het dumpen van huishoudelijk afval in openbare prullenbakken.