Najaarsnota 2019

Investeringskredieten

Onderwijshuisvesting

Omschrijving

Begroting

Realisatie

Restant

Nieuwbouw scholen Renkum/Heelsum

5.172

3.614

1.558

Buitenruimte school Renkum Heelsum

270

158

112

School Doorwerth

3.752

24

3.728

Kindpartners Doorwerth

1.270

1.270

Onderdeel inv.School DW sloop

220

220

Totaal

10.684

3.795

6.889

Nieuwbouw scholen Renkum/Heelsum
De school wordt in september opgeleverd. Aansluitend kan inrichting en verhuizing plaatsvinden, waarna eind oktober de school in gebruik wordt genomen. De kosten die gemaakt zijn betreffen de kosten voor de ontwerpende adviseurs, projectmanagement, aannemer en diverse onderzoekskosten.

Buitenruimte school Renkum/Heelsum
Een groot deel van de buitenruimte is in 2018 gerealiseerd. Oplevering van de overige buitenruimte vindt plaats kwartaal 4 van 2019, voor ingebruikname van de nieuwe school.
De laatste beplanting wordt in de winter 2019/2020 geplant. Zodra de buitenruimte geheel is afgerond kan dit deel van het project ook worden afgesloten.

Leer- en ontmoetingscentrum Doorwerth (LOC): nieuwbouw school
In mei is een krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het Leerdeel (scholen met kindpartners). Voor het einde van dit jaar worden afspraken gemaakt met onder andere de schoolbesturen over de verdere planontwikkeling. Aansluitend kan de aanbesteding van de architect worden gedaan.  

In 2019 is besloten tot een taakstellend krediet van in totaal € 5.242.000. Dit bestaat uit een schooldeel van € 3.752.000, gedeelte kindpartners van € 1.270.000 en sloop van € 220.000. De eerste 2 gebaseerd op normbedragen. De financiële gevolgen zijn al in de voorjaarsnota opgenomen.