Najaarsnota 2019

Investeringskredieten

Inleiding

Beschikbaar stellen investeringskredieten

Een ‘investeringskrediet’ betreft een door uw raad beschikbaar gesteld bedrag voor een concrete investering. Uw raad kan dit bedrag beschikbaar stellen bij de begroting van een bepaald jaar, maar ook gedurende het jaar middels b.v. de voor- of najaarsnota.
Jaarlijks nemen we een meerjareninvesteringsplan op in de begroting. De inzet van de in dit plan genoemde vervangingsinvesteringen en investeringen in het kader van nieuw beleid is gedelegeerd aan ons college. In het vigerend inkoopbeleid zijn voldoende waarborgen opgenomen voor een doelmatige besteding van de beschikbaar gestelde middelen. De uitvoering van de investering vindt dan ook conform het inkoopbeleid plaats. Investeringskredieten worden continu bewaakt. Verwachte onder- en overschrijdingen worden bij elke rapportage van de beleidscyclus gefundeerd en beargumenteerd.
We maken onderscheid tussen vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen. Vervangingsinvesteringen betreffen investeringen welke in het verleden gedaan zijn en die om technische danwel economische redenen vervangen dienen te worden. Binnen de meerjarenbegroting zijn voor deze vervangingen financiële middelen opgenomen. Deze vervangingsinvesteringen hebben dus geen financiële consequenties voor de begroting. De vervangingsinvesteringen worden daarom niet nader toegelicht.
Nieuwe investeringen betreffen investeringen die nog niet eerder aan u zijn voorgelegd ter goedkeuring. Dekking van deze investeringen is te vinden binnen de meerjarenbegroting (b.v. uit structureel nieuw beleid budget). Hierna vindt u een nadere onderbouwing van deze nieuwe investeringskredieten. Wij vragen u om formele toestemming te verlenen voor de nieuwe investeringskredieten.

Decentrale zuivering GroeneWaarden Doorwerth
Door toenemende bedrijfsactiviteiten in de GroeneWaarden Doorwerth neemt de behoefte aan zuiveringscapaciteit flink toe. De huidige zuivering is onvoldoende van omvang om de extra m3 afvalwater te kunnen zuiveren. Hierdoor is de noodzaak ontstaan om de zuiveringssituatie aan te passen. Hierbij is gebruik gemaakt van het onderzoek naar verschillende oplossingsrichtingen zoals heeft plaatsgevonden in het kader van de decentrale zuivering bij kasteel Doorwerth. Ook voor het terrein GroeneWaarden blijkt het realiseren van een decentrale zuivering een passende en duurzame oplossing. Het afvalwater wordt hierbij zo dicht mogelijk bij de bron gezuiverd. Het afvalwater hoeft niet met pompen naar de zuivering getransporteerd te worden. In het derde kwartaal van dit jaar is de decentrale zuivering gerealiseerd.
Benodigd krediet € 40.000, 60% betreft directe afschrijving ad. € 24.000, de overige 40% betreft rente en afschrijving)
Dekking vanuit begrotingsproduct Riolering en Water (vGRP+)

Rioolvervanging Brinkweg
De inspectie van de riolering in de Brinkweg is in september 2018 uitgevoerd. Hierbij is geconstateerd dat het riool in de Brinkweg 10-24 in slechte staat is en vervangen moet worden.
Besloten is om de rioolvervanging tegelijk uit te voeren met het vervangen van de bergingen in de particuliere tuinen en er op deze manier een integraal project van te maken. Het riool wordt vervangen, de rijweg – die plaatselijk ernstig is verzakt – wordt opgehoogd zodat er weer een goede afwatering is, de lichtmasten worden opgenomen en herplaatst, de aangrenzende groenvoorzieningen worden aangepast op het wegprofiel en de particuliere tuinen met de inritten  worden op hoogte gebracht zodat de bewoners veilig vanaf hun eigendom op de openbare weg kunnen komen. Ook wordt gezorgd dat de huisaansluitingen op de juiste manier kunnen aansluiten op het gemeentelijk riool.
Het benodigd budget voor de voorbereiding en uitvoering bedraagt € 94.150. Hiervan wordt 60% direct uit de voorziening GRP onttrokken. De resterende 40% wordt geactiveerd; hierover wordt rente en afschrijving (kapitaallasten) berekend. Deze e kapitaallasten worden ten laste gebracht van het GRP 2016-2020.

Airco installatie Veentjesbrug
Uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Veentjesbrug is geconcludeerd dat het in de zomer in het gebouw veel te warm is. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het plaatsen van aircosysteem om  de arbeidsomstandigheden op Veentjesbrug te verbeteren. Deze oplossing is goed bevonden. Er is hiervoor een krediet nodig van € 15.500 om dit te plaatsen. De afschrijvingskosten en rente (over 10 jaar) is meegenomen in de Najaarsnota en worden gedekt uit de reserve gebouwen. Het is mogelijk om het systeem  te  gebruiken voor een eventuele nieuwe locatie.