Najaarsnota 2019

Investeringskredieten

Verkeersmaatregelen

Omschrijving

Begroting

Realisatie

Restant

MUP Wolfhezerweg

160

5

155

Wolfhezerweg: 30 km/uur gebied

40

40

P+R Wolfheze

50

71

-21

Heidesteinlaan- N225

115

76

40

Fietsstraat Benedendorpsweg

186

377

-191

MUP: Kalimaropad

4

-4

Toegankelijkheid buurbushaltes

12

-29

42

Zebrapaden beter duiden

14

14

Fietsp.Fonteinallee-Noordberg N225

189

8

181

Spoorwegovergang Wolfheze

119

-119

Parkeerplaatsen Lage Oorsprong

18

-18

Totaal

767

661

106

MUP Wolfhezerweg & 30km/uur-gebied
De Wolfhezerweg bevindt zich in de besteksvoorbereidingsfase. Als deze fase is afgerond is er zicht op het kostenniveau. Het project wordt gesplitst in een deel Noord en een deel Zuid.

P+R Wolfheze
Project is gereed. Subsidie met provincie is afgerond, verrekening met NS moet nog plaatsvinden.

Heidesteinlaan-N225
Dit betreft een bijdrage aan de aanpassing kruisng N225 en Heidesteinlaan. Er is een verkeersregelinstallatie geplaatst en de gemeente draagt 1/3 bij aan de kosten die de provincie heeft gemaakt.

Fietsstraat Benedendorpsweg
De werkzaamheden aan de Benedendorpsweg en Klingelbeekseweg zijn afgerond. De stukken moeten nog via de accountant bij de provincie Gelderland ingeleverd worden voor vaststelling. De financiële afhandeling w.o. de subsidieverlening moet nog plaatsvinden. Zoals eerder aangegeven is het project duurder geworden door uitloop, aangetroffen vervuiling en bijbehorende sanering en extra uitgaven voor riool en waterafvoer. Conform afspraak zullen meerkosten binnen het MUP opgevangen dienen te worden.

Kalimaropad
Naar aanleiding van een door u ingediend amendement over het verleggen van dit pad zijn de voorbereidende werkzaamheden opgestart. Na de bijeenkomst met buurtbewoners op 5 november zal een bestek gemaakt worden waardoor er zicht ontstaat op de kosten die met dit project gemoeid zijn. Conform huidige planning zou realisatie voorjaar 2020 kunnen plaatsvinden.

Toegankelijkheid buurtbushaltes
Subsidievoorschot is ontvangen, hiervan zal een deel terug gaan naar de provincie omdat het project goedkoper is uitgevoerd dan de aanvankelijke raming. Inschatting is dat van het begrootte bedrag van 12 slechts 8 nodig is. De uitvoering is gereed en subsidieafhandeling is opgestart. 2/3 van de buurtbushaltes zijn nu toegankelijk gemaakt.

Zebrapaden beter duiden
Voor de oversteekplaats bij het winkelcentrum in Doorwerth is een nieuwe offerte gevraagd en vanwege capaciteitstekort is er extern ingehuurd om deze locatie zo snel mogelijk alsnog uit te voeren.

Fietspad Fonteinallee-Noordberg N225
Het fietspad was in voorbereiding maar wordt nu stilgelegd in afwachting op ontwikkeling in het kader van de PAS-regeling en om de verwachte overschrijding van het deel Benedendorpsweg-Klingelbeekseweg op te vangen binnen het MUP.

Spoorwegovergang Wolfheze
De  raad heeft op 24 april de ontwerpuitgangspunten spooronderdoorgang vastgesteld die als basis dienen voor een inpassingsontwerp voor een spooronderdoorgang. De kostenraming ligt bij het Ministerie en dit najaar verwachten we zicht op de bijdrage van het Ministerie en of ze bereid zij n ook deels risicodrager te worden. Over de kostenverdeling zijn we verder in gesprek met provincie Gelderland, regio AN, gemeente Arnhem en ProRail.

Parkeren: Parkeerplaatsen Lage Oorsprong
In samenwerking met Gelders Landschap en Kastelen zijn langsparkeervakken gerealiseerd. GLK heeft de projectuitvoering begeleidt en levert daarnaast nog een financiële bijdrage welke nog niet in bovenstaande cijfers verwerkt is. In uitgebreide samenspraak met de omgeving is een plan opgesteld waaronder het instellen van 30km/u en een parkeerverbod. Het ontwerpverkeersbesluit daarvan is voor de zomer gepubliceerd, na het behandelen van de zienswijzen wordt dat verkeersplan mogelijk nog aangepast en vervolgens uitgevoerd.