Najaarsnota 2019

01 Samenleving

1J. Inkomensvoorziening

1J. Inkomensvoorziening

Uitvoeren maatregelen om kosten van bijstand te reduceren (Vangnetuitkering Participatiewet)

  • verstevigen omstandigheden uitvoerende team Werk/Participatie en Inkomen
  • inzetten op part-time werk
  • actieve dienstverlening aan het begin van de bijstandsperiode
  • doorstroom WW beperken
  • prioriteit leggen bij kansrijken in het bestand
  • doelgroepenaanpak

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

-

=

Het bestandsontwikkeling heeft een duidelijke dalende lijn ingezet. Tot september 2019 is een daling van 5% zichtbaar. Tot op heden vertaalt deze bestandsdaling zich nog niet in een daling van uitgaven. Het effect zal pas op langere termijn financieel zichtbaar zijn.
In april is de voorlopige Rijksbijdrage BUIG met € 274.000 gedaald. De verwachting is dat eind september ook de definitieve Rijksbijdrage BUIG 2019 lager vastgesteld zal worden.  

Opzetten eenduidige communicatie over het belang van werk naar zowel inwoners als werkgevers:

Versterken teams Werk & participatie en inkomen

  • Het creëren van een stabiele basisdienstverlening met toegevoegde waarde voor de doelstelling van de Participatiewet.
  • Investeren in vakmanschap en vaardigheden
  • Ontwikkelen van een passend en flexibel inzetbaar instrumentarium

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Het versterken van de teams hebben wij vormgegeven in de bestuursopdracht Herstructurering Werk & Inkomen. Deze heeft een looptijd tot maart 2020.

Implementeren lokaal ondernemersloket
Verbeteren dienstverlening aan ondernemers in het algemeen en ondersteunen van lokale ondernemers bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Versterken verbinding arbeidsparticipatie en economie.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Er is een samenwerking en structuur tussen de beide teams. De toegenomen contacten met lokale werkgevers leiden tot meer plaatsingen van inwoners op (parttime) werk.  

Ervaring opdoen met intensieve trajecten naar werk voor inwoners met GGZ-problematiek
Pilot i.s.m. zorgaanbieders om inwoners met psychiatrische problematiek te ondersteunen bij het vinden en verrichten van werk of vrijwilligerswerk.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

De pilot is op kleine schaal ingezet. Er zijn nog geen uitspraken te doen over de resultaten omdat dit langdurige trajecten zijn.

Ondersteuning startende ondernemers vanuit de bijstand verbeteren
Bieden van individuele ondersteuning en advisering aan inwoners met een bijstandsuitkering die een eigen bedrijf willen starten.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Het instrument is geschikt voor inwoners die gemotiveerd zijn om een eigen bedrijf te starten. Het draagt zeker bij in het resultaat maar, de schaal is te klein om duidelijk financieel effect te zien.

Lokale participatiemogelijkheden beter inzichtelijk maken
Vergroten van aanbod aan participatiemogelijkheden door verbinding met lokale organisatie structuren (Sterk Renkum).

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

-

-

+

=

De organisatie heeft de keuze gemaakt om te stoppen met Sterk Renkum.

Participatie en nieuwe doelgroepen
Op het gebied van Participatie is het uitvoeringsteam uitgebreid met tijdelijke inhuur om de balans op te maken in de transformatiefase. Het team is opnieuw ingericht, aansluitend bij nieuwe taken en transformatiedoelen. Daaruit blijkt een structurele behoefte aan meer capaciteit om aan deze taken en doelstellingen te voldoen, onderdeel van die taken zijn de banenafspraak en de begeleiding van nieuwe doelgroepen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Deze activiteit valt samen en ligt in het verlengde met de bestuursopdracht wat betreft het versterken van het team Werk. Regio FoodValley en Renkum presteert bovengemiddeld in de realisatie van de banenafspraak. Deze groep werkenden heeft langdurig ondersteuning nodig en dat legt een steeds groter beslag op de formatie van team Werk.