Najaarsnota 2019

01 Samenleving

1G. Integratie en participatie nieuwkomers

1G. Integratie en participatie nieuwkomers

Taal en participatie
Uitvoering Wet taaleis bij de participatie trajecten. Verplichting om aan taal- en digitale competenties te werken wanneer dit nodig is voor participatie. Past bij eigen regie van de inwoner om aangesproken te worden op basis vaardigheden die de maatschappelijke participatie bevorderen. Voor anderstaligen is dit de wet taaleis en voor nieuwkomers is dit de wet inburgering. Iedere inwoner die een participatieaanbod nodig heeft maakt zelf een persoonlijk actieplan met concrete afspraken voor het ontwikkelen van  taal- en digitale vaardigheden. Het sociaal team ondersteunt dit waar nodig o.a. met verwijzing naar het Taalhuis.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Integrale aanpak participatie beleid.

Nieuwkomers doen mee
Nieuwkomers die als gezinsmigrant naar Nederland komen zorgen zelf voor hun inburgering en kunnen bij de gemeente aankloppen voor deelname aan een programma participatieverklaring.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Uitvoeringsprogramma Nieuwkomers doen mee 2016 - 2019
Voor statushouders asiel die een inkomen van de Participatie wet ontvangen werken we met een plan van aanpak voor de verschillende domeinen (wonen, onderwijs, gezondheid en participatie) om deze groep te bewegen tot snelle integratie. De acties van het uitvoeringsprogramma lopen door in 2019 en de middelen komen uit de eerder ontvangen rijksmiddelen voor de verhoogde asielinstroom.

Uitvoering taakstelling huisvesting statushouders. Ieder half jaar krijgt de gemeente een nieuwe taakstelling opgelegd. Voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers ontvangt de gemeente jaarlijks via de mei circulaire een bedrag per gehuisveste volwassen persoon.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Sociale integratie via laagdrempelige (informele) activiteiten
In alle dorpen zijn inwoners actief en betrokken bij de ontmoeting met statushouders. Dit kan in de vorm van een taalcafe of een ander initiatief waar mensen de taal kunnen oefenen en met elkaar activiteiten doen. De gemeente organiseert ten minste 2 maal per jaar een werkbijeenkomst voor het bespreken van deze inwonersinitiatieven.
Inburgering en participatie
Meer regie op inburgering is nodig om de grote groep statushouders die nu nog in de bijstand zit te activeren naar betere taalbeheersing en maatschappelijke participatie.
In 2019 bereiden wij de organisatie voor op een nieuwe rol en taak in het nieuw rijksbeleid. De wijziging van de Wet Inburgering verwachten wij in januari 2021. Het doel is om als gemeente meer aan het stuur te zitten waardoor statushouders sneller participeren en dan minder lang afhankelijk zijn van bijstand. Verder willen wij optimaal inzetten op toeleiding van statushouders naar regulier onderwijs. Met een gerichte beroepskwalificatie kan de statushouder meer duurzaam op de arbeidsmarkt terecht.  

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

+

+

+

+

Extra middelen voor taalverhoging   ingezet. Resultaat bij uitstroom naar werk.  

Maatwerk in begeleiding en ondersteuning
Voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders, die vanuit een AZC in onze gemeente  vestigen, is extra zorg en aandacht nodig. De gemeente werkt nauw samen met Vluchtelingenwerk die met veel vrijwillige inwoners uit onze dorpen de statushouders opvangen en wegwijs maken in de nieuwe woonomgeving. Het sociaal team trekt samen op met Vluchtelingenwerk om het juiste maatwerk voor de statushouders te bieden. Het uitgangspunt is 'zelf doen wat kan, hulp waar nodig'. Na 1,5 jaar (of eerder) stopt de begeleiding en maken statushouders gebruik van de algemene voorzieningen in onze dorpen.
Bij de ondersteunende begeleiding worden tolkdiensten ingezet waar dit voor een zorgvuldige dienstverlening noodzakelijk is. Ook hebben we aandacht voor cultuur sensitief werken.   

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Participatieteam statushouders
Wij werken met een team van specialisten die kennis hebben van de complexe begeleiding van statushouders die moeten inburgeren en participeren en soms nog druk belast zijn met hun vluchtverhaal en de veiligheid van nareizende gezinsleden. De specialisten zijn geschoold in interculturele communicatie.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=