Najaarsnota 2019

01 Samenleving

1C. Sport en bewegen

1C. Sport en bewegen

Opstellen nieuwe sportnota
In samenwerking met sportaanbieders wordt een nieuwe sportnota opgesteld. De tussenevaluatie van de kadernota 'sportief verbinden' wordt hierbij betrokken. Hierbij is onder andere aandacht voor de ontwikkeling van omniverenigingen. Ook wordt samen met de betrokken sportaanbieders de haalbaarheid en wenselijkheid van de overdracht van het beheer en onderhoud van de kernsportparken Wilhelmina en De Bilderberg onderzocht.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

+

-

=

=

De resultaten van de trajecten rond de Perspectiefnota en het Lokaal Sportakkoord worden meegenomen in de ontwikkeling van de sportvisie. Hierdoor schuift de planning voor de sportvisie door naar 2020.

Ontwikkeling ‘Vitale Sportparken’
Door samenwerking met sportaanbieders, onderwijs en welzijnsorganisaties te faciliteren zetten wij in op de ontwikkeling van vitale sportparken. Hierbij worden de subsidiemogelijkheden van de provincie betrokken.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Dit betrekken wij bij de ontwikkeling van het Lokaal Sportakkoord en de sportvisie.

Sport- en Beweegteam: onderdeel Uniek Sporten
Voor mensen met een beperking is Uniek Sporten vertegenwoordigd binnen het Sport- en Beweegteam. Inwoners en sportaanbieders kunnen daar terecht voor advies en ondersteuning. Door stijging van het regionale aanbod, complexere vraagstukken en doorontwikkeling van het ‘serviceloket’ willen wij meer inzet van Uniek Sporten binnen het team. Doel is meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en het versterken van het sport- en beweegaanbod onder andere gericht op deskundig bestuurlijk en technisch kader.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst met Uniek Sporten.

Speelruimteplan
In 2011 is het speelruimteplan gemeente Renkum vastgesteld. In dit plan zijn beleidsuitgangspunten geformuleerd en is een analyse van speelvoorzieningen opgenomen. Dit plan willen wij actualiseren naar de huidige stand van zaken van speelruimte in onze gemeente.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

+

=

=

Door prioriteitstelling wordt het speelruimteplan in 2020 geactualiseerd.

Btw-vrijstelling sport
Vanaf 1 januari 2019 vervalt als gevolg van wetswijziging het recht op aftrek van Btw voor gemeente en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties (veelal beheersstichtingen). Hiervoor in de plaats komt er een compensatie- en subsidieregeling waarvan gemeenten, sportverenigingen en stichtingen gebruik kunnen maken. Met betrokken sportorganisaties bekijken wij de mogelijkheden om kansen van de regeling te benutten en nadelige gevolgen te minimaliseren.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Wij hebben een aanvraag ingediend voor de Specifieke Uitkering Stimulering Sport. Betrokken sportorganisaties hebben wij geïnformeerd over de gevolgen BTW vrijstelling sport en de mogelijkheden voor aanvragen van de Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties en Sportmaterialen.