Najaarsnota 2019

01 Samenleving

1F. Minima

1F. Minima

Minima-effectrapportage
We laten in 2019 het Nibud onderzoek doen naar de effecten van ons gemeentelijk minimabeleid op de financiële positie van onze inwoners met lage inkomens. De rapportage geeft inzicht in welke groepen huishoudens in de gemeente goed profiteren van de verschillende inkomensondersteunende maatregelen en welke groepen hier minder goed van profiteren. Ook maakt de rapportage een eventuele armoedeval inzichtelijk. De resultaten van de effectrapportage kunnen als basis dienen voor de verdere ontwikkeling van het minimabeleid.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

=

=

Het onderzoek wordt uitgevoerd door KWIZ in plaats van Nibud. Wij lopen ongeveer 2 maanden achter op de planning. De verwachting is, dat in oktober 2019 de onderzoeks-resultaten gepresenteerd kunnen worden. De kosten voor het onderzoek zijn niet in de begroting van 2019 opgenomen, maar worden volledig gedekt binnen het resultaat door een voordeel dat wij hebben op de subsidie, die in 2018 aan Stichting Leergeld is verstrekt.

Herijking minimabeleid
Wij stellen samen met inwoners en maatschappelijke partners een nieuwe nota minimabeleid op, waarbij ook de conclusies en aanbevelingen uit de Minima-effectrapportage worden meegenomen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

=

=

Wij wachten nog op de resultaten van de Minima- en Inkomens Effectrapportage voordat wij met een definitief voorstel komen voor de vernieuwing van het Minimabeleid. De rapportage wordt in september/ oktober 2019 opgeleverd. De inzichten uit deze rapportage samen met de input van inwoners, maatschappelijke partners, regionale en landelijke ontwikkelingen dienen als uitgangspunt voor het nieuwe minimabeleid.

Preventie en vroegsignalering van schulden
We onderzoeken de mogelijkheden om de inzet op het gebied van preventie van schulden en vroegtijdige schuldhulp uit te breiden.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

+

=

Dit jaar zijn wij gestart met enkele preventieve en vroeg-signaleringsactiviteiten, zoals het convenant met Vivare. Deze activiteiten blijken doelmatig te zijn en de contacten met betrokken personen/organisaties verlopen goed. Voor de uitbreiding van de preventie en vroeg-signalering van schulden gaan wij samen werken met gemeente Arnhem, daarbij zijn verschillende vormen mogelijk. Wij zijn aan het onderzoeken, welke samenwerkingsvorm het beste aansluit bij onzen wensen en doelen.