Najaarsnota 2019

01 Samenleving

1I. Maatwerkvoorzieningen Wmo

1I. Maatwerkvoorzieningen Wmo

Verordening Wmo 2019
De Wmo verordening wordt per november 2019 geactualiseerd. Met name op het gebied van de tariefstelling van het persoonsgebonden budget. Per 2020 wordt de Wmo verordening opnieuw gewijzigd vanwege de inwerkingtreding van het abonnementstarief.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Eigen Bijdrage beleid
De eigen bijdrage is gewijzigd per 1-1-2019 naar een niet inkomens- en vermogensafhankelijke abonnementstarief-light. Per 1-1-2020 treedt het abonnementstarief daadwerkelijk in werking en passen wij onze verordening daarop ook aan.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Aanbesteding hulpmiddelen
Het huidige contract met hulpmiddelenleverancier RSR wordt verlengd voor de duur van maximaal 6 maanden. Wij ronden een nieuwe regionale aanbesteding voor hulpmiddelen per 1 mei 2020 af.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

+

+

+

+

Wij zijn met de verlenging van de huidige overeenkomst in staat om het aanbestedingsproces zorgvuldig te doorlopen en kunnen daarmee het risico spreiden.

Regionaal uitvoeringsplan Beschermd Thuis en maatschappelijke opvang
Het plan is in 2019 vormgegeven en wordt in het laatste kwartaal van 2019 ter vaststelling voorgelegd. De parameters voor de door decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang zijn landelijk bijgesteld. Hierdoor wordt meer tijd en ook financiële ruimte gecreëerd om het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang door te decentraliseren.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

+

+

+

+

Er gaat sprake zijn van een ingroeipad van tien jaar en er wordt duidelijk aangestuurd op gedegen regionale samenwerking met duurzame financiële afspraken.

Kwaliteitstoezicht, rechtmatigheidstoezicht en handhaving Wmo
In 2019 is een regionaal kader ontwikkeld waarlangs wij onze lokale inrichting vorm kunnen gaan geven. Wij onderzoeken daarbij waar wij regionaal kunnen samenwerken.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Meerkostenregeling
In het kader van de perspectiefnota is de huidige regeling tegen het licht gehouden en wordt deze per 1-1-2020 afgeschaft.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Onafhankelijke cliëntondersteuning
In het kader van de perspectiefnota is de huidige regeling tegen het licht gehouden en wordt deze per 1-1-2020 en opnieuw per 1-1-2021 bijgesteld.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Ondersteuning Thuis
Deze ondersteuning bij het huishouden wordt opnieuw aanbesteed in regionaal samenwerkingsverband. Dit proces is per 1-7-2020 afgerond en zal resulteren in drie nieuwe producten voor ondersteuning in het huishouden waaronder een algemene voorziening voor huishoudelijke ondersteuning. Wij zetten daarbij in op de juiste ondersteuning vanuit de juiste wet en maken hierover duidelijke afspraken met de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars.
Wij behouden daarbij de mogelijkheid om over te gaan tot het inrichten van een zorgcoöperatie.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Doelgroepen vervoer
Gezien de verwachte stijging van kosten de komende jaren (overheidsmaatregelen)  onderzoeken wij regionaal en lokaal alle mogelijkheden die tot beperking van kosten kunnen leiden. We sturen met name op het terugdringen van gebruik. Wij gaan in gesprek met onze inwoners om met hen ook de mogelijkheden van regulier vervoer te bespreken. Wij onderzoeken de mogelijkheid om lokaal vraag afhankelijk vervoer lokaal te organiseren.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=