Najaarsnota 2019

01 Samenleving

1A. Renkum voor Elkaar

1A. Renkum voor Elkaar

Vormgeven mantelzorgondersteuning aansluitend op de ambities in het coalitieakkoord en met inachtneming van de resultaten van de evaluatie sociaal domein.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

De ondersteuning van mantelzorgers is anders vormgegeven.
Het mantelzorgcompliment is afgeschaft. Het budget wordt nu ingezet t.b.v. de opdracht aan Renkum voor Elkaar om mantelzorgondersteuning op maat aan te bieden. Dit is ingegaan per september 2019.

Ondersteunen en stimuleren van vrijwilligerswerk. Dit gebeurt in afstemming met de partners uit het netwerk Renkum voor elkaar, en wordt in samenhang met de doelstelling in het coalitie-akkoord om dorpsgericht te gaan werken opgepakt.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Ondersteuning vrijwilligerswerk is per 1-9-2019 belegd bij Renkum voor Elkaar. Hiervoor is een uitvoeringsplan opgesteld door RvE dat zal worden gerealiseerd in samenhang met de opdracht mantelzorg.

In 2019 worden de bestaande financiële ondersteuningsmogelijkheden gebundeld en hiervoor worden nieuwe regels geformuleerd die zowel voor intern als extern gebruik helderder en eenvoudiger zijn.  

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

In juli 2019 zijn nadere regels voor  cofinanciering vastgesteld.
In september is de eerste subsidie toegekend: een subsidie van € 25.000 voor het project Herstel oude watermolen landgoed Quadenoord.

Realiseren van het "Right to challenge", bedoeld om inwoners aan te sporen de gemeente "uit te dagen" om bepaalde taken over te nemen is verder uitgewerkt. Het Right to challenge blijft niet beperkt tot het sociaal domein maar wordt gemeentebreed opgepakt. Er wordt regie op gevoerd  zodat er in samenwerking met inwoners goede en bruikbare initiatieven tot stand komen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

+

=

Voor Right to Challenge stond structureel €50.000 in de begroting, bedoeld om initiatiefnemers te helpen bij het maken van een goed plan.
In de perspectiefnota is besloten dat dit bedrag vanaf 2020 structureel worden afgeraamd.
Voor 2019 is het budget eveneens afgeraamd.