Najaarsnota 2019

01 Samenleving

1B. Onderwijs

1B. Onderwijs

Verbeteren aansluiting vroeg- en voorschoolse educatie
Er is in 2017 een monitor uitgevoerd om te onderzoeken hoe de aansluiting van VVE van voor- naar vroegschoolse educatie is. Hieruit komen verbeterpunten voort die in 2019 samen met onderwijs en kinderopvang worden opgepakt.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Implementatie “Nieuwe schoolzwemmen”
In 2018 is er een plan voor het “Nieuwe schoolzwemmen” opgesteld dat in 2019 samen met scholen en zwembaden geïmplementeerd zal worden.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

-

-

=

=

In het kader van de Perspectiefnota is het schoolzwemmen met ingang van schooljaar 2019-2020 gestopt.

Verder ontwikkelingen integraal veiligheidsplan
We maken samen met scholen afspraken ten behoeve van het voorkomen van overlast, vandalisme en andere crimineel gedrag en het creëren van een (sociaal) veilig klimaat op en rondom de school in de gemeente Renkum.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Preventieve inzet leerplicht
In 2019 zullen we verder gaan met een rolbeschrijving van de leerplichtambtenaar, waarbij expliciet aandacht is voor de preventieve inzet van leerplicht. Bij de afspraken over de preventieve inzet zal tevens afgestemd worden met netwerkpartners zoals scholen, JGZ en Passend Onderwijs.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

(Hoog)begaafdenonderwijs integreren in het Passend Onderwijs in de gemeente
Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen wordt nu nog deels financieel ondersteund door de gemeente. Wij streven naar overdracht van deze verantwoordelijkheid naar het onderwijs.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Nieuwe visie onderwijshuisvesting
Het huidige Integraal Huisvestingsplan (IHP) loopt tot 2020. Een groot deel van de ambities zijn uitgevoerd. De nieuwbouw van de school in Renkum wordt in september opgeleverd.
In samenwerking met de partners worden de voorbereidingen gedaan voor een nieuwe visie op onderwijshuisvesting.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

=

=

Met de partners moeten de voorbereidingen voor een nieuwe visie nog worden opgestart.

Nieuwbouw school Renkum
De nieuwbouw van de school voor SKOVV en PPO de Link in Renkum wordt in september opgeleverd. Aansluitend vindt inrichting en inhuizing plaats. Ingebruikname staat gepland na de herfstvakantie. De buitenruimte is dan ook gereed.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Leer- en Ontmoetingscentrum (LOC) Doorwerth
In mei is een krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het Leerdeel (scholen met kindpartners) op basis van normbedragen. In 2020 wordt een aanvullend krediet aangevraagd als de plannen verder zijn uitgewerkt. Voor het einde van dit jaar worden afspraken gemaakt met onder andere de schoolbesturen over de verdere planontwikkeling en proces. Aansluitend kan de aanbesteding van de architect worden gedaan.  

Voor de invulling van het ontmoetingsgedeelte is nader onderzoek gedaan. Op dit moment ligt er geen haalbaar plan. De gemeente kijkt de aankomende periode of het toch mogelijk is om een haalbaar plan voor ontmoeting kan worden gemaakt en neemt hierin de regie.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

=

=