Najaarsnota 2019

01 Samenleving

1D. Gezondheid

1D. Gezondheid

Versterken prenatale veld
In 2018 is er een inventarisatie gedaan van het prenatale veld in de gemeente Renkum. Op basis van deze inventarisatie worden verschillende opties gegeven over hoe wij samen met onze netwerkpartners het veld kunnen versterken. In 2019 zullen wij samen met netwerkpartners de verschillende opties verder verkennen en uitwerken. Deze Renkumse aanpak sluit tevens aan bij het landelijke programma "Kansrijke Start", dat ervoor moet zorgen dat kinderen een goede start maken.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Rijksvaccinatieprogramma
Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), waarvan het doel is om de bevolking te beschermen tegen verschillende ernstige infectieziekten. Zowel landelijk als ook in de gemeente Renkum is sprake een daling van de vaccinatiegraad. In 2019 zullen wij samen met de VGGM en lokale netwerkpartners als scholen en kinderopvang bekijken hoe we kunnen samenwerken om de vaccinatiegraad proberen te verhogen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Verbinden met het Fysiek Domein
Gezondheid is binnen het sociaal domein een aandachtsveld vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid. Positieve gezondheid als rode draad geldt voor de hele organisatie. In het bijzonder heeft dit een plaats bij de visie ontwikkeling in het kader van de Omgevingswet.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=