Najaarsnota 2019

01 Samenleving

1E. Zorg en Veiligheid

1E. Zorg en Veiligheid

Ondermijning (integriteit en veiligheid)
Voor ondermijning is een ondermijningsaanpak ontwikkeld die is gebaseerd op een drietal pijlers:

 1. Bestuurlijke weerbaarheid; samen weerbaar zijn. Alert zijn op signalen van ondermijning en je daar als overheid tegen weren Informatiepositie.
 2. Informatiepositie; het hebben van een ondermijningsbeeld. De tweede pijler is het hebben van een ondermijningsbeeld waarmee je een eerste start maakt met het hebben van een informatiepositie ten aanzien van ondermijning.
 3. Integrale bestuurlijke aanpak; het zoveel mogelijk gezamenlijk frustreren van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Met de integrale bestuurlijke aanpak wordt vooral  ingezet op de bestuursrechtelijke inzet naast het gebruik van het strafrecht. Het meest levendige voorbeeld is het sluiten van panden (of het geven van waarschuwingen) in het kader van Damocles beleid. Dit vergt steeds meer capaciteit aangezien we daar als gemeente strenger mee willen omgaan. Een wens die ook regionaal als landelijk wordt uitgedragen. De inzet van de bevoegdheden van de burgemeester op het gehele spectrum van openbare orde en veiligheid vraagt om kennis, ervaring en direct inzet als dit aan de orde is. Daarvoor moet je kunnen putten uit capaciteit die dan voorhanden is en weet wat er moet worden gedaan. Ook de juridische check en samenwerking met de juridische adviseurs is daarin essentieel.

 • Voor de ondermijningsaanpak in combinatie met de gewenste bestuursrechtelijke inzet op dit onderwerp en de noodzakelijke uitbreiding van het Bibob beleid om als gemeente weerbaar te zijn, is een specialist op dit vlak binnen het team Openbare Orde en Veiligheid & Zorg (OOVZ) onontbeerlijk.
 • Daarvoor is in de begroting 0.6 fte uitbreiding gevraagd vanaf 2019 om hieraan te kunnen voldoen. Dit betekent een verhoging van het budget met 46.000 euro voor deze formatie.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

=

=

Alleen de werving van de formatie heeft vertraging opgelopen. De vacature staat inmiddels uit.

Activiteiten bestuursopdracht zorg en Veiligheid
Uitvoering geven aan de bestuursopdracht. Doorontwikkeling van:

  • Toegang: in samenwerking met Renkum voor Elkaar, voorliggende veld en Sociaal team.
  • Opschalingsstructuur (escalatiemodel): in samenwerking met Veilig Thuis, JBG, Veiligheidshuis en procesregie.
   • Uitvoering van Wet tijdelijk Huisverbod in samenwerking met Veilig Thuis en Politie.
  • Overlegstructuur: Veiligheidshuis, Beschermingstafel en ontwikkeling lokale opschalingsoverleggen.
  • Monitoring/ registratie.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Nieuwe aanmeldstructuur is gerealiseerd. Het proces voor opschaling wordt nu aan gewerkt.

Activiteiten bestuursopdracht zorg en Veiligheid
Samenwerkingsafspraken met lokale en regionale partners binnen de zorg- en veiligheidsstructuur.

  • Belangrijke partners zijn politie, Veilig Thuis, JBG, Moviera, Renkum voor Elkaar en bemoeizorg.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Het proces voor een samenwerkingsconvenant i.h.k.v. de aanpak personen met verward gedrag is gestart.
Er worden in 2019 nog nieuwe samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis vastgesteld.
De samenwerking met Moviera wordt ook in 2019 meer aandacht aan gegeven.

Activiteiten bestuursopdracht zorg en Veiligheid
Ontwikkeling regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (in samenwerking met lokale en regionale partners).

  • Uitvoeringsprogramma regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

De nieuwe regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgesteld in het college. De gemeente raad is hier over geïnformeerd. Het uitvoeringsprogramma zal in het najaar komen.

Activiteiten bestuursopdracht zorg en Veiligheid
Uitvoeren Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  • Implementeren nieuw afwegingskader Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in samenwerking met Veilig Thuis.
  • Continue uitvoering geven aan Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Regievoering en toezicht op uitvoering meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij lokale partners.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Het nieuwe handelingsprotocol voor de meldcode is vastgesteld in het college. Ook het uitvoeringsprogramma voor de implementatie van de meldcode is vastgesteld en wordt uitvoering aan gegeven.

Activiteiten bestuursopdracht zorg en Veiligheid
Ontwikkeling van een sluitende aanpak personen met verward gedrag in samenwerking met VGGM, Politie, regiogemeenten, Pro Persona, bemoeizorg, sociaal team en Renkum voor Elkaar.
Vanaf 2020 is structureel € 35.000 gereserveerd voor de uitvoering van het zorg en veiligheidsbeleid

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

-

=

Het gereserveerde budget voor de uitvoering van het zorg en veiligheidsbudget wordt toegevoegd aan de implementatie van de nieuwe Wet verplichte GGZ. De gelden die hier nu voor beschikbaar zijn, zijn nog onvoldoende. Dit wordt meegenomen in de begroting 2020.

Crisisbeheersing/ rampenbestrijding
Voor bevolkingszorg is een voorstel ingediend door de Veiligheidsregio Gelderland Midden om hierop met alle gemeenten gezamenlijk op in te zetten om het kwaliteitsniveau te versterken. Daarvoor volgt een voorstel dat in 2020 tot een verhoging van de inwoner bijdrage gaat leiden van 0,45 cent per inwoner. Bouwen bevolkingszorg is de werktitel en moet leiden tot een professionele en adequate crisisorganisatie van en voor de gemeenten die in gezamenlijkheid met de 15 gemeenten binnen Gelderland Midden wordt uitgevoerd.  

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Begroting VGGM is akkoord en bedragen zijn verwerkt in onze eigen begroting.

Crisisbeheersing/ rampenbestrijding
Aandachtspunt is de rampenbestrijding & crisisbeheersing inclusief brandweer en de geneeskundige hulp die daarbij nodig is. De gemeentelijke inzet bij crises en rampen noemen we bevolkingszorg. Het project Bouwen Bevolkingszorg is momenteel van belang om uitvoering aan te geven dat moet leiden tot een professionele en adequaat uitgeruste crisisorganisatie.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

=

=

Het regionale project Bouwen bevolkingszorg loopt regionaal volgens planning. De lokale inbedding en aansluiting moet het komende half jaar gaan plaatsvinden. Drie piketfunctionarissen moeten wij namens de gemeente Renkum leveren voor de regionale crisisorganisatie. Deze zijn nog niet geleverd.