Najaarsnota 2019

01 Samenleving

1H. Maatwerkvoorzieningen Jeugd

1H. Maatwerkvoorzieningen Jeugd

Verder uitwerken uitvoeringsplan jeugd samen met netwerkpartners
In 2019 en verder willen we samen met netwerkpartners (denk aan scholen, kinderopvang, sportverenigingen, JGZ, aanbieders etc.) verdere concrete uitwerking geven aan diverse thema’s (bijv. gezin en opvoeding) gerelateerd aan het uitvoeringsplan jeugd. Er zullen bijeenkomsten georganiseerd worden waarbij samen met hen bekeken wordt wat er bij deze thema’s speelt in de Renkumse samenleving, wat gezamenlijke ambities zijn, hoe we elkaar kunnen vinden en versterken in belang van de jeugdigen, hoe er samen zo vroeg mogelijk signaleert en geïntervenieerd kan worden en hoe ambities samen gerealiseerd kunnen worden.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

=

=

In 2019 hebben wij lijntjes gelegd met diverse samenwerkingspartners en inhoudelijk het gesprek gevoerd over jeugdhulp en hoe wij elkaar hierbij kunnen versterken. Daarnaast zijn veel van de acties van het uitvoeringsplan gerealiseerd. Er zijn ook een aantal blijven liggen, omdat de prioriteit soms toch eerst ergens anders lag (zoals de basis op orde) of omdat we op basis van gesprekken met partners een aantal zaken toch iets anders aan willen pakken.

Regionaal transformatieplan 2018-2020
Het rijk stelt voor de periode 2018-2020 regionaal (via centrum gemeenten) budget ter beschikking voor transformatie. Onze regio heeft daarvoor de onderstaande vier ontwikkelrichtingen geformuleerd:

  • Versterken van de Lokale Toegang
  • Transformatie specialistische ambulante jeugdhulp
  • Transformatie op verblijf
  • Complexe scheidingen

De ontwikkellijnen worden de komende jaren verder uitgewerkt door regionale transformatietafels waarvoor aanbieders, lokale teams, gemeenten, de MGR en overige belanghebbenden worden uitgenodigd. Gezamenlijk wordt onderzocht waar de grootste knelpunten en verbeterpunten liggen en er worden werkafspraken gemaakt.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Leerlingenvervoer, zorg en onderwijs
Wij gaan met onderwijs en zorginstellingen in gesprek om een betere afstemming te hebben van de locatie waar het onderwijs plaatsvindt en de locatie waar zorg en begeleiding worden geboden, zodat er minder vervoersbewegingen nodig zijn voor de pupil.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

PGB Jeugd
We zien een verschuiving in de kosten van de PGB's naar minder maar duurdere indicaties.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

-

-

Op inhoud worden deze indicaties geanalyseerd, zodat we deze toename kunnen duiden en in beeld krijgen of en hoe we invloed kunnen uitoefenen.

Doelgroepen vervoer
Zie hiervoor de tekst bij Maatwerkvoorzieningen WMO.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=