Najaarsnota 2019

02 Omgeving

2B. Wonen

2B. Wonen

Een nieuwe Nota Wonen

We stellen een nieuwe Nota Wonen op. Met de Nota Wonen hebben wij een basis voor ondersteuning bij uitvoering op het gebied van wonen en een praktische basis voor beleidsuitvoering. Daarnaast wordt er een relatie gelegd met relevante beleidsterreinen, zodat de nota een bijdrage levert aan de integraliteit van het gemeentelijke beleid.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Voldoende geschikte en betaalbare woningen
Wij gaan stimuleren dat de woningen die momenteel gepland staan zo snel mogelijk worden gerealiseerd. De nu beschikbare locaties gaan we in consultatie met de inwoners en stakeholders invullen.  

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

-

-

-

-

Snel realiseren van de woningen is lastig vanwege onder meer uitspraak PAS, grond- en woningprijzen en ontwikkelingen in de bouwmarkt.

Gemengd bouwen is uitgangspunt
Vanuit de kernenanalyse die momenteel wordt uitgevoerd, kunnen we aangeven welke soort woningen moeten worden toegevoegd, per kern. Dit nemen we op in de Nota Wonen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Stimuleren voldoende levensloopbestendige woningen
In het huidig beleid is opgenomen dat de nieuwbouwplannen worden voorgelegd aan de WAC. Zij kijken onder anderen naar de levensloopbestendigheid en toegankelijkheid. Het huidige beleid wordt doorgezet. De plannen worden zo vroeg mogelijk voorgelegd aan de WAC.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Ondersteunen experimenten woningbouw voor ouderen en voor woon- en leefgroepen
Als er initiatieven zijn gaan we in gesprek.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Stimuleren energiebesparende en -opwekkende maatregelen
We sluiten aan bij de routekaart “Op weg naar een klimaatneutraal 2040”.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Versnellen gebiedsontwikkelingen

Begin 2018 is een nieuwe subregionale woonagenda opgesteld, met als titel “Wendbaar sturen en verantwoord versnellen”. Daarin is afgesproken dat de gemeenten de voorgenomen productie in de eerst komende 5-jaarsperiode zullen versnellen. Wij zetten ons in om de bestaande plannen zo snel mogelijk tot uitvoering te brengen en op versnelling van gebiedsontwikkelingen, zoals  De Hes west-Klingelbeekseweg en Moviera.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

-

-

-

-

Snel realiseren van woningen is lastig onder meer vanwege de uitspraak PAS, grond- en woningprijzen en ontwikkelingen in de bouwmarkt.

Regionale woningbouwafspraken voortvarend uitvoeren
Om de afspraken uit de subregionale woonagenda uit te voeren wordt er een uitvoeringsagenda opgesteld, zodat de gemeenten eind 2018 kunnen starten met het uitvoeren van de afspraken.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Bouwen naar behoefte
Vanuit de kernenanalyse die momenteel wordt uitgevoerd, kunnen we aangeven wat moet worden toegevoegd. Dit nemen we op in de Nota Wonen. De nu beschikbare locaties gaan we in consultatie met de inwoners en stakeholders invullen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Meer betaalbare huurwoningen voor starters
We zijn in gesprek met Vivare om te komen tot uitvoeringsgerichte plannen voor meer woningen voor starters. De Huisvestingsverordening wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast (start najaar 2018).

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Het afgesproken aantal sociale huurwoningen wordt gerealiseerd
We zijn en blijven hierover in gesprek met Vivare en particuliere verhuurders.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

-

-

-

-

Onder meer door het ontbreken van (geschikte) locaties en de verminderde mogelijkheden van corporaties om te investeren gaat de productie van sociale huurwoningen langzaam.

Prestatieafspraken
Jaarlijks worden de prestatieafspraken geactualiseerd. Ook wordt er gewerkt aan de uitvoering van de afspraken. In 2019 worden de afspraken op basis van de nieuwe Nota Wonen opgesteld.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Bewust Wonen
In samenwerking met Sterk Renkum en Renkum voor Elkaar blijven wij inwoners informeren en stimuleren over langer zelfstandig thuis wonen, duurzaamheid en milieu en veilig wonen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=