Najaarsnota 2019

02 Omgeving

2H. Energie en klimaat

2H. Energie en klimaat

Klimaatbeleid: gemeente Renkum heeft actueel klimaatbeleid, afgestemd op nationale en regionale ontwikkelingen en in lijn met wat er speelt in de Renkumse samenleving
Na de aftrap van de klimaattop in 2018, zetten we in 2019 in op zoveel mogelijk concrete afspraken. Hiervoor organiseren van thematafels. Onderdeel hiervan is ook een marketing- en communicatiecampagne.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Klimaatbeleid: gemeente Renkum heeft actueel klimaatbeleid, afgestemd op nationale en regionale ontwikkelingen en in lijn met wat er speelt in de Renkumse samenleving
Het uitvoeringsprogramma loopt tot en met 2018 en moet voor 2019 dus geactualiseerd worden. De klimaattop en bijhorende thematafels zullen naar verwachting nuttig inzicht geven in de benodigde inzet van de gemeente. Het is daarom logischer het uitvoeringsprogramma in 2019 te actualiseren.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

+

=

=

-

Mogelijk extra inzet voor regio vereist, waardoor planning in geding komt.

Klimaatbeleid: gemeente Renkum heeft actueel klimaatbeleid, afgestemd op nationale en regionale ontwikkelingen en in lijn met wat er speelt in de Renkumse samenleving
Het streven van het rijk is dat elke regio voor de zomer van 2019 haar Regionale Energie  Strategie indient waarin de bijdrage van de regio aan de nationale klimaatdoelen zijn opgenomen. Renkum doet mee in de regio Arnhem - Nijmegen en zal actief bijdragen aan het tot stand komen van de RES. Besluitvorming door de raad in 2019 is daarvoor ook vereist.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

=

=

De planning van de RES is doorgeschoven door uitstel van het nationaal klimaatakkoord. In het voorjaar is wel vast begonnen met de voorbereidingen. Twee medewerkers leveren inzet in de regionale werkorganisatie waarvoor we een meer dan dekkende vergoeding krijgen. Door voortijdig vertrek van één van de medewerkers levert dit geen financiële meevaller op

Eigen organisatie: gemeente Renkum maakt actief werk van het verduurzamen van haar eigen organisatie en vastgoed
In 2019 zijn alle gemeentelijke meters waar mogelijk verslimd en kunnen we het energiegebruik actief monitoren en sturen waar nodig.

We maken actief werk van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed.
We pakken kansen voor duurzaam inkopen waar mogelijk. Meedoen aan regionale inkoop kan daarbij extra voordeel bieden.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

De meters die mogelijk waren zijn verslimd. Afwachten voldoende data. Stagiair tweede helft 2019 gaat hiermee aan de slag.

Woningen: samen met inwoners en stakeholders bereiden we de woonomgeving voor op een aardgasloze toekomst
Voor ondersteuning van wijkinitiatieven richten we een ondersteuningsstructuur op zodat de ondersteuning evenredig en structureel kan plaatsvinden. Zo werken we aan een lerend netwerk van duurzame wijkinitiatieven waar we op kunnen voortbouwen richting een aardgasloze woonomgeving.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

+

 =

=

-

Is onderdeel van wijkgerichte aanpak, stichting in wording ikv Renkum Verduurzaamt Samen mogelijk vervolg.
Geen financiële ondersteuning, wel verwachtingen door vrijwilligers en wijkinitiatieven.

Woningen: samen met inwoners en stakeholders bereiden we de woonomgeving voor op een aardgasloze toekomst
In 2019 starten we de eerste Wijk van de Toekomst en verkennen we een tweede. Voor de prioritering van de andere wijken, starten we met een gemeentelijk warmteplan.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

=

-

50% gemeentelijke cofinanciering tot maximaal €100.000 per wijk is problematisch. Geen ruimte voor tweede wijk.
Warmteplan gekoppeld aan de RES.

Woningen: samen met inwoners en stakeholders bereiden we de woonomgeving voor op een aardgasloze toekomst
De in het najaar van 2018 gestarte regionale inkoopactie met het Energieloket loopt door in 2019. Door deze te koppelen aan een eigen communicatie- en marketingcampagne verwachten we dat veel woningeigenaren maatregelen nemen om energie te besparen en zelf op te wekken.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Bedrijven en maatschappelijke instellingen: we zetten bedrijven en maatschappelijke instellingen aan werk te maken van verduurzaming
Het gebruik van de maatschappelijke duurzaamheidslening loopt door en intensiveert zo mogelijk. Enerzijds door het aantrekkelijker maken van de lening, anderzijds door het actief onder de aandacht brengen van de duurzaamheidslening. Dat kan door het aanschrijven van organisaties, met hen in gesprek gaan of het collectief organiseren van ondersteuning.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Bedrijven en maatschappelijke instellingen: we zetten bedrijven en maatschappelijke instellingen aan werk te maken van verduurzaming
In 2018 zijn we gestart met de energiehandhaving door de ODRA en een verkenning van de ondersteuning voor bedrijven. Deze is gebaseerd op de regionale aanpak. In 2019 geven we dit verder vorm samen met vertegenwoordigers van het Renkumse bedrijfsleven.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Duurzame opwek: gemeente Renkum ook binnen de gemeentegrenzen naar ruimte voor hernieuwbare energie waarbij een zorgvuldige afweging tussen landschappelijke, natuurlijke en sociaal-maatschappelijke belangen het uitgangspunt is.
Na de eerste verkennende gesprekken in 2018, kan in 2019 begonnen worden met de procedure voor een zonneweide. Voor een zorgvuldige afweging is het belangrijk om de grootschalige energieopwek in een groter verband te kunnen zien. Daarom koppelen we dit aan het proces van de klimaattop en de thematafels.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Duurzame opwek: gemeente Renkum ook binnen de gemeentegrenzen naar ruimte voor hernieuwbare energie waarbij een zorgvuldige afweging tussen landschappelijke, natuurlijke en sociaal-maatschappelijke belangen het uitgangspunt is.
Actieve inzet van de gemeente is nodig bij zowel de waterkrachtcentrale als bij het geothermie onderzoek dat naar verwachting medio 2019 start. De rol van de gemeente is met name toezien op een zorgvuldig proces met goede communicatie en voorlichting aan onze inwoners.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

=

=

Seismisch onderzoek door EBN start in november