Najaarsnota 2019

02 Omgeving

2O. Groenonderhoud

2O. Groenonderhoud

Begraafplaatsen
Actualisering van de Verordening op het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

=

=

Werkdruk kan van invloed zijn op het behalen van de planning.

Gevolgschade droogte 2018
In beeld brengen van de gevolgschade door de droogte in 2018. Consequenties zijn inzichtelijk gemaakt in de Voorjaarsnota 2019.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

In het vierde kwartaal van 2019 wordt plantsoen- en boomrenovatie uitgevoerd, in combinatie met de besteding van de “droogtegelden”.

Groenstructuurplan
In het kader van het dekken van de tekorten vanuit de septembercirculaire 2018 vanuit het Rijk stellen we voor in 2019 geen budget (ad. € 75.000) voor het Groenstructuurplan beschikbaar te stellen. Hierdoor kunnen er in 2019 geen projecten uitgevoerd worden

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

+

=

  • Met deze keuze worden geen projecten uitgevoerd en wordt de planning van het GSP niet gehaald.
  • Uitvoering van de reguliere boom- en plantsoenrenovaties en het herstel van de droogteschade wordt zo goed mogelijk uitgevoerd binnen de kaders van het GSP.

Uitvoeren renovaties

Het planten van bomen en heesters (renovatie)  gemeentebreed aan de hand van het beschikbare budget.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

In het vierde kwartaal van 2019 wordt plantsoen- en boomrenovatie uitgevoerd, in combinatie met de besteding van de “droogtegelden”.

Boombeheer

Het wegwerken van achterstanden in het boombeheer (boomverzorging) door snoeien in de dorpen Oosterbeek, Renkum en Heelsum.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

=

-

  • In 2019 heeft de afronding van de aanbesteding boombeheer plaatsgevonden. Door de complexiteit van de materie heeft dit proces langer geduurd dan verwacht.
  • Door de explosie van eikenprocesierupsen is vertraging ontstaan bij de uitvoering van werkzaamheden.

De achterstand in het boombeheer wordt hierdoor in 2019 niet volledig weggewerkt. Wij streven ernaar dit medio 2020 wel te hebben gerealiseerd.

Eikenprocessierups
In beeld brengen van de kosten mbt de bestrijding van eikenprocessierups.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

-

=

De kosten zijn eind 2019 inzichtelijk. De verwachte negatieve financiële consequenties worden in de voorjaarsnota 2020 gemeld.