Najaarsnota 2019

02 Omgeving

2N. Afvalverwijdering en -verwerking

2N. Afvalverwijdering en -verwerking

RijnJutters
Vanaf de tweede helft van 2018 neemt Renkum deel aan het project Rijn Jutters. Vrijwilligers van IVN organiseren twee keer per jaar een zwerfafval opruimronde langs de oevers en uiterwaarden van de Rijn. De gemeente faciliteert en enthousiasmeert de vrijwilligers waar nodig.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

In het voorjaar van 2019 is de eerste opruimactie georganiseerd in samenwerking met de Zwerfafvalbrigade. Ook in het najaar van 2019 wordt een opruimactie georganiseerd.

Kringloopbrengpunt afvalbrengstation Veentjesbrug
Sinds eind 2018 is er op het afvalbrengstation een kringloopbrengpunt. Inwoners kunnen hier bruikbare huisraad afgeven dat verkocht wordt in de Restore kringloopwinkels. De bemensing van het brengpunt wordt als ‘werkervaringsplek’, waar mogelijk in samenwerking met het Sociaal Domein, georganiseerd.

Voortgang
Het Kringloopbrengpunt ontvangt maandelijks zo'n 6.500 kilogram aan herbruikbare huisraad. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de totale afvalhoeveelheid. Wel blijkt het in de praktijk lastig om te voorzien in de bemensing  door werkervaringsplekken. Niet alleen is het moeilijk om geschikte kandidaten te vinden maar ook de begeleiding is een punt van zorg.

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Glasbakken
Onderzoek waar uitbreiding van het aantal glasbakken mogelijk is. Dit omdat er nog veel glas in het restafval verdwijnt.

Voortgang
Tot op heden is er geen onderzoek uitgevoerd.

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Afvalscheiding bij scholen
Samen met scholen onderzoeken op welke wijze zij beter in staat zijn om afval te scheiden.  Scholen kunnen voor de leerlingen een goed voorbeeld zijn bij het scheiden van afval. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor het inzamelen van afval bij huishoudens. Door inzameling bij instellingen zoals scholen begeeft de gemeente zich op het speelveld van de markt. Zorgvuldigheid is hier op zijn plaats.

Voortgang
In het najaar wordt invulling gegeven aan de afvalinzameling van herbruikbare grondstoffen bij scholen. Het gaat dan op de inzameling van gft+e, papier en pmd. De juridische procedure die de inzameling mogelijk moet maken (afval van scholen wordt gezien als bedrijfsmatig afval) dient eerst doorlopen te worden. Hiervoor is het nodig dat de Raad afvalscheiding bij scholen aanwijst als 'algemeen belang'. Vervolgens dient het besluit ter inzage te worden gelegd.

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Afvalbeleidsplan 2021 - 2025
Vanaf het jaar 2019 starten met opstellen ‘Afvalbeleidsplan 2021-2025’.

Voortgang
Het huidige Afvalbeleidsplan heeft een looptijd tot eind 2020. De doelstelling uit het huidige Afvalbeleidsplan (75% van het afval geschikt voor hergebruik) is gehaald. Een nieuw afvalbeleidsplan met een looptijd tot en met 2025 heeft een veel ambitieuzere doelstelling: 30 kg restafval per inwoner per jaar. Tot op heden is nog geen invulling gegeven aan het verwoorden van een nieuw afvalbeleidspalen. Wel zijn een groot aantal voorstellen beschreven in het kader van de perspectiefnota. Deze voorstellen zijn niet alleen financieel voordeliger maar leveren naar verwachting een bijdrage in de verdere  terugdringing van de hoeveelheid restafval. De uitkomsten van de perspectiefnota kunnen dan ook van invloed zijn op de te maken keuzes die in het afvalbeleidsplan worden verwoord.

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

+

+

+

+