Najaarsnota 2019

02 Omgeving

2E. Verkeer

2E. Verkeer

Beveiligen spoorwegovergang Wolfheze (korte termijn maatregelen)
De kosten om de overweg met extra overwegbomen te beveiligen valt te duur uit. Er wordt gekeken naar beperkte goedkope maatregelen die in de aanloop naar een spooronderdoorgang te gebruiken zijn.
De spooronderdoorgang is opgenomen in het LVO en een gedetailleerdere raming is ingediend bij het Ministerie. Het laatste kwartaal van 2020 verwachten we een reactie. Ondertussen vindt er overleg plaats met andere partijen over bijdragen en risicodragerschap.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

-

De gemeente draagt als opdrachtgever de financiële risico's voor het beveiligen.

Lobbyen voor aansluiting Kievitsdel
Samen met inwoners, ondernemers en provincie zoeken we naar een lange termijn oplossing voor de ervaren overlast in Kievitsdel door het (vracht)verkeer naar bedrijven en boerderijen in de uiterwaarden.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

=

=

Nieuw GVVP opstellen
We stellen een nieuw Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan op, waarin een heldere visie is opgenomen over het fietsen. Het aanpassen van het verkeersgedrag vormt een uitdaging welke ook een plek krijgt in het nieuwe GVVP.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

+

-

=

=

Met leden van de Fietsersbond is een bijeenkomst georganiseerd waarin ze hebben aangegeven graag een actieve rol te krijgen in het opstellen van het nieuwe GVVP.
Vanwege capaciteitstekort planning uitgesmeerd.

Realisatie Snelfietsroute Arnhem-Wageningen
Het trajectdeel Boersberg is reeds in voorbereiding en in 2019 zal het deel Benedendorpsweg ook voorbereid worden. We werken samen met de provincie aan het traject parallel aan N225, realisatie 2019/2020.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

-

-

Door PAS liggen aanlegprojecten stil.
Vanwege overschrijding op trajectdeel Benedendorpsweg is er naar verwachting te weinig budget voor het traject Boersberg.

Aanpak gebiedsontsluitingswegen
Gebiedsontsluitingswegen zijn wegen waarop het verkeer stroomt om de bereikbaarheid van de dorpen te waarborgen. Inrichting met drempels en wegversmallingen levert voor hulpdiensten, bussen en vrachtverkeer per definitie ongewenste hinder op. Fietsers en voetgangers ervaren vaak onveiligheid. O.a. op basis van opgedane ervaringen aan de Schelmseweg zal het gesprek aangegaan worden welke aanpak we op deze wegen voorstaan.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

+

=

=

=

Er zijn gesprekken gevoerd met bewoners langs de Dreijenseweg en Hogenkampseweg. Daarin is discrepantie tussen bereikbaarheid en leefbaarheid steeds goed voelbaar. Bewoners van deze straten wensen 30km/u in plaats van 50km/u. Dit wordt een belangrijk onderwerp voor het nieuwe GVVP.

Betere verkeershandhaving
Op een groot aantal plaatsen is de weg duurzaam veilig ingericht en zijn er permanente of roulerende snelheidsdisplays opgehangen om de weggebruikers te attenderen op de geldende maximum snelheid. Desondanks zijn er weggebruikers die te hard blijven rijden. Handhaving is het sluitstuk in de totaalaanpak. We lobbyen bij Politie en Openbaar Ministerie voor meer intensieve verkeershandhaving in onze gemeente. Er komen bij de gemeente meldingen binnen over gevaarlijk verkeersgedrag. Denk aan rijden over het trottoir, tegen de verplichte rijrichting inrijden en parkeren op plekken, die de doorgang voor hulpdiensten belemmeren. Naast communicatie hierover zal ook ingezet worden op het intensiveren van de handhaving.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Specifieke aandacht voor oversteekplaatsen voetganger/ fietser
Voetgangers en fietsers zijn kwetsbare verkeersgroepen. Daarom worden voetgangersoversteken extra beveiligd en/of van extra verlichting voorzien.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

-

-

Capaciteit ingehuurd voor realisatie Doorwerth, aanvankelijke planning was realisatie in 2018.
Binnen MUP geen financiën beschikbaar voor nieuwe tranche.

Laadpalen realiseren
We gaan het beleid ‘laadpalen voor elektrische voertuigen’ continueren. Ook in 2019 is € 1.500 beschikbaar. Het aantal te realiseren openbare plekken is afhankelijk van de prijs die per aansluiting betaald wordt worden. We gaan onderzoeken hoe het verlengd privaat opladen gestimuleerd kan worden.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

+

=

=

=

Stimulering parkeren in voor-/ zijtuin als er een privé laadpaal beschikbaar is.
Nieuwe mogelijkheden: combineren nieuwe verlichtingsmasten met laadpalen door nieuwe concessie. Mogelijk is plaatsen specifieke P-borden overbodig daardoor.